JHDB辑目录2023年第35卷第6期

CONTENTS

 

ARTICLES

A fully nonlinear approach for efficient ship-wave simulation
Kai-yuan Shi, Ren-chuan Zhu(1027)
Numerical analysis of turbulent fluctuations around an axisymmetric body of revolution based on wall-modeled large eddy simulations
Kang-jian He, Fu-chang Zhou, Wei-wen Zhao, Jian-hua Wang, De-cheng Wan(1041)
Correlation analysis of cavitation-induced pressure pulsation and vibration in a bulb turbine
Tian-shu Li, Jian-jun Feng, Guo-jun Zhu, Yun-zhe Li, Xing-qi Luo(1052)
Investigations of the dynamical behaviors of a millimeter-scale cavitation bubble near the rigid wall
Dan Zi, Dong-qiao He, Zhi-feng Yao, Fu-jun Wang, Qiang Zhong, Pin Lyu(1064)
Air bubble breakup in shear water flows generated by a plug conduit: An experimental investigation
Han Wu, Mao-lin Zhou, Wei-lin Xu, Wang-ru Wei, Jian-bo Li(1077)
Hydrodynamic characteristics and noise reduction mechanism of a wave leading hydrofoil placed in the wake of a cylinder
Bing Zhu, Yue Li, Wen-jun Xu, Wei Zhang(1089)
Numerical investigation on interaction between regular waves and a fully submerged horizontal cylinder
Cheng Zeng, Yu-die Hu, Yu-ran Yin, Jie Zhou, Ling-ling Wang(1101)
Theoretical investigation on the cavitation bubble dynamics near three spherical particles based on Weiss theorem
Yu-ning Zhang, Zhi-ling Ding, Jing-rong Hu, Xiao-xiao Zheng, Jia-xin Yu, Jin-sen Hu(1119)
Flow turbulence presented by different vegetation spacing sizes within a submerged vegetation patch
Chukwuemeka Kingsley John, Jaan H. Pu, Yakun Guo, Prashanth R. Hanmaiahgari, Manish Pandey(1131)
Experimental investigation of the flow characteristics of jet pumps for zero flow-ratio conditions
Yun-zhi Liang, Jiong Wang, Zu-ti Zhang, Bin Ji, Huai-yu Cheng, Xin-ping Long(1146)
Study of the influence of added water and contained water on structural vibrations and acoustic radiation using different dynamic modeling methods
Li-bo Qi, Yue Yu, Huai-cheng Tang, Ming-song Zou(1157)
Experimental study on effects of air injection on cavitation pressure pulsation and vibration in a centrifugal pump with inducer
Yan-hong Mao, Hou-lin Liu, Yong Wang, Jie Chen, Fei Liu(1168)
Godunov-type solutions for gas-liquid two-phase transient flows with gas release effects
Yan-qing Lu, Ling Zhou, Tong-Chuan Che, Zi-jian Xue, Yun-jie Li, Yin-ying Hu(1179)
Time-frequency analysis of internal waves generated by a towed and self-propelled submerged body model
Yu-hang Li, Fei-yu Chen, Li-ping Qin, Ke Chen, Yun-xiang You(1191)
An experimental study on the impact behavior of cavitation inside tip clearance of a hydrofoil
Yan-tao Cao, Liang-hao Xu, Xiao-xing Peng(1208)