JHD B辑目录2022年第34卷第4期

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Wall-modeled large-eddy simulation of noise generated by turbulence around an appended axisymmetric body of revolution
Zhi-teng Zhou, Zhao-yue Xu, Shi-zhao Wang, Guo-wei He(533)

ARTICLES

Investigation on the relationship between hydraulic loss and vortex evolution in pump mode of a pump-turbine
Yong-lin Qin, De-you Li, Hong-jie Wang, Zhan-sheng Liu, Xian-zhu Wei, Xiao-hang Wang(555)
A modified VLES model for simulation of rotating separation flow in axial flow rotating machinery
Hao-ru Zhao, Fu-jun Wang, Chao-yue Wang, Chang-liang Ye, Zhi-feng Yao, Qiang Zhong(570)
Correlation analysis between underwater noise and Liutex for DTMB4119 propeller
Lian-jie Yu, Jian-wei Wu, De-cheng Wan(585)
Flow and passive scalar transfer characteristics around a row of interacting tandem cylinders
Kamau Kingora, Mishal Mohammad Raza, Hamid Sadat(596)
A numerical study of the impacts of sediment composition on debris flows
Abiola Abraham Adebiyi, Peng Hu(620)
Air-core characteristics in a swirling tunnel flow
Jun-hu Nan, Huan Gao, Chao-qun Wang, Kang-ning Ma, James Yang, Jia-fang Wei, Guo-dong Li(634)
Numerical study of fluid resonance of a two-dimensional heaving-free moonpool in a wide range of incident waves
Peng-lin Jing, Guang-hua He, Zheng-xiao Luan, Chao-gang Liu, Hao Yang(647)
Stability of the axial-auto-balanced impeller of centrifugal pump
Fa-ye Jin, Ran Tao, Di Zhu, Ruo-fu Xiao(665)
Numerical investigation of the dynamics of flexible vegetations in turbulent open-channel flows
Dong Xu, Jia-ning Liu, Yun-feng Wu, Chun-ning Ji(681)
Numerical test of scale relations for modelling coastal sandbar migration and inspiration to physical model design
Yuan Li, Chi Zhang, Shan-hang Chi, Yun-han Yang, Jian Shi, Ti-ti Sui(700)
Instantaneous sediment transport formula for sheet flow beneath asymmetric wave and current
Xin-yu Hu, Zhong-hua Weng, Xin Chen, Hai-fei Liu(712)
Simulation of the erosion of casing and perforation under staged sand fracturing conditions in horizontal sections
Bao-cheng Wu, Si-song Zhang, Jian-min Li, Yu-ting Pan, De-zhi Zeng, Hui-yong Yu, Hong-jun Zhu(725)
A zero-flux principle for extracting secondary flows in arbitrary vertical planes of natural rivers
De-chao Hu(744)
Numerical simulation and scaling analysis of elasticity-induced lift force in a viscoelastic fluid between confining surfaces
Xin Zhao, Chao Wei(756)