JHD B辑目录2022年第34卷第2期

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

Research progress on the hydrodynamic performance of water-air-bubble mixed flows around a ship
Zheng Li, Xiao-song Zhang, De-cheng Wan(171)

SPECIAL COLUMN ON THE NATIONAL SYMPOSIUM ON CAVITATION FLOWS 2021 (NSCF-2021) (GUEST EDITOR ZHENG MA)

Experimental and numerical investigations of the collapse of a laser-induced cavitation bubble near a solid wall
Jia-yun Zhang, Yu-xin Du, Jia-qi Liu, Yu-rong Sun, Zhi-feng Yao, Qiang Zhong(189)
Risk assessment of erosive aggressiveness due to the condensation shock by numerical simulation
Wei Zhang, Bing Zhu(200)
Experimental Investigation of fluid-structure interaction of composite hydrofoils in cavitating flow
Hou-sheng Zhang, Zhi-pu Guo, Qin Wu, Han-zhe Zhang, Guo-yu Wang(207)

ARTICLES

An experimental study on the velocity fluctuations generated by the flow past fixed spheres
Ling-xin Zhang, Xin-sheng Cheng, Ze-cai Zhou, Qi Gao, Xue-ming Shao(214)
Vortex structures of dynamic pure yaw test using DDES approach and vortex identification method
 Wei-wen Zhao, Qing-jie Meng, De-cheng Wan, Yi-qian Wang(226)
Identification and analysis of the inlet vortex of an axial-flow pump
Wen-peng Zhang, Li-jian Shi, Fang-ping Tang, Zhuang-zhuang Sun, Ye Zhang(234)
Experimental and numerical investigations on wave motions over platform reef-flat
Hong-jun Zhao, Liu-jun Zong, Cheng-ji Shen, Jun Kong, Yu-liang Zhu, Jun-da Wang(244)
Ship maneuvering prediction based on virtual captive model test and system dynamics approaches
Peng Du, Lu Cheng, Zi-jian Tang, A. Ouahsine, Hai-bao Hu, Y. Hoarau(259)
Experiment on surface wake of internal waves generated by underwater vehicle in stratified fluids
 Zhi-chong Yao, Jun Zhang, De-bao Gao, Chuan-qi Liu, Fang-wen Hong(277)
A general two-phase mixture model for sediment-laden flow in open channel
Jia-xing Li, Xin Chen(286)
Determination of groundwater flow regimes based on the spatial non-local distribution of hydraulic gradient: Model and validation
Xiu-xuan Wang, Jia-zhong Qian, Lei Ma, Qian-kun Luo, Guan-qun Zhou(299)
Tuning turbulent convection through rough element arrangement
Jian-zhao Wu, Dao-liang Dong, Bo-fu Wang, Yu-hong Dong, Quan Zhou(308)
Prediction of performance of a non-icebreaking ship in marginal ice zone
Bing Hu, Lu Liu, De-yu Wang(315)
Experimental investigation of the effect of the wall proximity on the mode transition of a vortex-induced vibrating flexible pipe and the evolution of wall-impact
Hong-jun Zhu, Hong-lei Zhao, Yi-pu Xie, Xu Zhang(329)

Editorial Message(354)

JHD B辑目录2022年第34卷第1期

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

The dynamics of river confluences and their effects on the ecology of aquatic environment: A review
Sai-yu Yuan, Lei Xu, Hong-wu Tang, Yang Xiao, Carlo Gualtieri(1)

SPECIAL COLUMN ON THE 32ND NCHD (GUEST EDITOR ZHENG MA)

A brief discussion on offshore wind turbine hydrodynamics problem
Zhi-teng Gao, Xing-ya Feng, Zi-tan Zhang, Zheng-liang Liu, Xiao-xia Gao, Li-jun Zhang,
Shan Li, Ye Li(15)
Experimental investigation of unsteady attached cavitating flow induced pressure fluctuation
Hou-sheng Zhang, Guang-hao Chen, Qin Wu, Biao Huang(31)
A numerical study of hydrodynamic influence on collision of brash ice with a structural plate
Li Zhou, Zhi Zong, Jia-nan Li(43)

SPECIAL COLUMN ON THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WATER DISASTER MITIGATION AND WATER ENVIRONMENT REGULATION (GUEST EDITOR HANG WANG)

Energy dissipation on stepped spillways and hydraulic challenges-Prototype and laboratory experiences
Hubert Chanson(52)
Incipient sediment motion in vegetated open-channel flows predicted by critical flow velocity
Xiang Wang, Shuolin Li, Zhong-hua Yang, Wen-xin Huai(63)
Characteristics of air flow driven by the free surface of the open channel
Jing Gong, Jun Deng, Wang-ru Wei, Wei-wei Li(69)

ARTICLES

Numerical simulations of sloshing waves in vertically excited square tank by improved MPS method
Guan-yu Zhang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(76)
Wind-tunnel experimental studies of the spatial snow distribution over grass and bush surfaces
Guang Li, Jun-ming Qin, Hong-xiang Yu, Ning Huang(85)
Simulation of ice accumulation around bridge piers during river breakup periods using a discrete element model
Tie-jie Cheng, Jun Wang, Pang-pang Chen, Jueyi Sui(94)
Numerical study of free end effect of cylinder with low aspect ratios on vortex induced motion
Jia-wei He, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan, Yi-qian Wang(106)
Experimental study of non-uniform bubbles in a plume
Xin-wei Ye, Hao-jie Zhou, Dong-dong Shao, Xiao-jing Niu(116)
Numerical study of the natural frequency and mode shape of prototype Francis turbine runner
Wei Wang, Ling-jiu Zhou, Xiang Xia, Xi-jie Song, Zheng-wei Wang(125)
FSI simulation of dynamics of fish passing through a tubular turbine based on the immersed boundary- lattice Boltzmann coupling scheme
Ze-hao Huang, Yong-guang Cheng, Jia-yang Wu, Wei Diao, Wen-xin Huai(135)
Analysis of the spanwise vortex of open channel flows based on the Omega-Liutex vortex identification method
Bin Li, Wen-jun Yang, Jie Li, Si-yu Jing, Yue Chen(148)
Air concentration distribution in the impact zone of spillway aerator
Rui-di Bai, Fa-xing Zhang, Wei Wang, Shan-jun Liu(156)
Journal of Hydrodynamics, Vol. 33 Annual Classified Catalog (2021)(162)
Editorial Message(170)

JHD B辑目录2021年第33卷第6期

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

A review on liquid sloshing hydrodynamics
Jin-hai Zheng, Mi-An Xue, Peng Dou, Yu-meng He(1089)

ARTICLES

Friction factor and heat transfer of nanofluid in the turbulent flow through a 90° bend
Pei-jie Zhang, Jian-zhong Lin, Xiao-ke Ku(1105)
Liutex identification on hairpin vortex structures in a channel based on msfle and moving-PIV
Xin-ran Tang, Xiang-rui Dong, Xiao-shu Cai, Wu Zhou(1119)
Nonlinear perturbation developments in flow around a vibrating cylinder
Jian Deng, Xuerui Mao(1129)
An experimental investigation of transient cavitation control on a hydrofoil using hemispherical vortex generators
Ebrahim Kadivar, Takaho Ochiai, Yuka Iga, Ould el Moctar(1139)
Wake flow and vortex structures behind emergent vegetation patches elongated in the longitudinal direction
Zi-jian Yu, Yu-qi Shan, Chao Liu, Xing-nian Liu(1148)
Hydraulic fluctuations during the pump power-off runaway transient process of a pump turbine with consideration of cavitation effects
Xiao-long Fu, De-you Li, Hong-jie Wang, Yong-guang Cheng, Xian-zhu Wei(1162)
Numerical simulation of gas-liquid two-phase flow impacting fixed structure by CLSVOF/IB method based on OpenFOAM
Wen-kang Meng, Ching-hao Yu, Jia Li, Rui-dong An(1176)
Integrated rainfall-runoff process with shallow water model by mass varied smoothed particle hydrodynamics: Infiltration effect implementation
Xiao-ming Fei, He-xiang Yan, Tao Tao, Kun-lun Xin, Shu-ping Li(1190)
Study of the formation and dynamic characteristics of the vortex in the pump sump by CFD and experiment
Xi-jie Song, Rao Yao, Liu Chao, Zheng-wei Wang(1202)
Numerical analysis of a ventilated supercavity under periodic motion of the cavitator
Yun-hua Jiang, Zhi-hui Zou, Jia Li, Yao Yao, Le-le Yang(1216)
Pressure fluctuation characteristics in the pressurization unit of a multiphase pump
Guang-tai Shi, Zong-ku Liu, Ye-xiang Xiao, Xue-lin Tang, Xiao-bing Liu(1230)
Oscillatory velocity in boundary layer over mobile sediment bed under asymmetric wave and current conditions
Xin Chen(1242)
Application of the generalized body-fixed coordinate system for the wave-body interaction problem of a small-depth elastic structure in head seas
Kyeonguk Heo, Masashi Kashiwagi(1255)
A tentative study of the transport of energy and other scalar quantities in forced turbulence driven by type volume forces
Wei Zhao, Guiren Wang(1271)
Flow characteristics of silicon oil in nanochannels
Yong Wang, Fu-quan Song, Kai Ji, Ye-heng Sun, Wei-yao Zhu, Xiao-hong Wang(1282)
Wave effects on the anti-liquefaction of the seabed around composite bucket foundation of offshore wind turbines
Li-hua Wang, Jin-feng Zhang, Run-bo Cai, Jing-yuan Li(1291)
Identification of pollution sources in river based on particle swarm optimization
Guang-han Zhang, Xiao-dong Liu, Si Wu, Zu-lin Hua, Li Zhao, Hong-qin Xue, Peng Wang(1303)
Editorial Message(1316)

近岛礁浮式结构物关键技术研究

本期栏目中,我们推荐中国船舶科学研究中心吴有生院士、大连理工大学宗智教授、湖南大学徐道临教授和江苏科技大学嵇春艳教授团队,在Journal of Hydrodynamics第33卷第1期和第5期(2021)发表的专栏“SPECIAL COLUMN ON THE PROGRESS IN THE VERIFICATION OF KEY TECHNOLOGIES FOR FLOATING STRUCTURES NEAR ISLANDS AND REEFS”。

SPECIAL COLUMN ON THE PROGRESS IN THE VERIFICATION OF KEY TECHNOLOGIES FOR FLOATING STRUCTURES NEAR ISLANDS AND REEFS-FIRST PART (GUEST EDITORS YOU-SHENG WU, JUN DING)
SPECIAL COLUMN ON THE PROGRESS IN THE VERIFICATION OF KEY TECHNOLOGIES FOR FLOATING STRUCTURES NEAR ISLANDS AND REEFS- SECOND PART (GUEST EDITORS YOU-SHENG WU, JUN DING)

设计一个超大型浮体,所依据的环境条件与载荷是影响其使用安全性的最关键的因素。合理地预估在“复杂多变”的波浪环境中“漂泊不定”的浮体结构所承受的载荷,进而评估结构安全状况,几乎是海洋装备科技界面临的“永恒挑战”。设计一座布设于岛礁海域复杂浅海环境中的浮体,进行其所受波浪载荷及结构安全性的评估,面临三个区别于开阔海域中海洋浮体的技术挑战:一是,复杂的海底地形及岛礁绕射效应使波浪的传播演化与开阔深水海域完全不同,必须针对具体的浮体布设地点,掌握在结构尺度范围内随位置而异的波高和浪向的统计特征;二是,超大型浮体运动响应和结构安全性的分析必须考虑浮体变形与水动力作用的耦合效应,而已有的针对开阔海域中各类航行或驻留浮式结构物的三维船舶水弹性力学理论和分析软件,对于来浪时空演化不均匀、水深及海底地形足以影响其受力与响应的近岛礁浮式结构物已不再适用;三是,超大型浮体往往由多个模块经连接器在海上组装,多模块系统引入了诸多涉及动力学响应与安全性的新技术挑战。

针对岛礁海域超大型浮体设计、建造和运行中的关键科学问题,从2013年开始,以中国船舶科学研究中心吴有生院士为首席科学家,联合大连理工大学、上海交通大学、湖南大学、江苏科技大学、大连船舶重工集团等十余个单位产学研深度融合和协同攻关,通过973计划项目“海洋超大型浮体复杂环境响应与结构安全性”(2013CB036100)解决了大型海上浮式结构物布设于岛礁海域所面临的不同于开阔海域的波浪荷载、动静力学等重大科学问题,并在工业和信息化部 “浮式保障平台工程”([2012]533 、[2016]22)项目中解决了近岛礁浮式结构物工程化应用所面临的一系列关键技术。

项目团队形成了岛礁海域复杂浅海地理环境中超大型浮体波激响应与结构安全性分析的相关理论和系列化分析、试验方法。为验证相关理论方法与预测模型,在多个波浪水池中开展了模拟岛礁海域地理环境的多模块浮体模型试验;并设计建造了一座双模块“科学试验平台” (“Scientific Research & Demonstration Platform, SRDP” ),于2019年8月,布放在中国南海某岛礁附近,进行长周期海上试验考核,为验证岛礁海域多模块浮体相关理论与设计方法提供了前所未有的丰富数据。本专栏收集了上述关于岛礁波浪时空分布不均匀性的演化机理、近岛礁浮式结构物水弹性力学、系泊系统、多模块柔性连接及浮式防波堤系统等方面的最新研究进展。

图1 南海科学试验平台
 
图2 水弹性响应对比结果
 
图3 连接器测点部位布置
 
图4 浮式防波堤

 

作者简介

吴有生,中国工程院院士,中国船舶科学研究中心名誉所长,深海技术科学太湖实验室主任,《Journal of Hydrodynamics》主编。长期投身于船舶水动力学与结构力学交叉领域研究,作为船舶与海洋工程装备领域的领军人物,吴有生院士始终心系南海的发展,融合国内优势力量形成国家队,在南海新型海洋装备技术领域取得显著成绩。先后获全国科技大会奖、军队科技进步一等奖、国防科技成果二等奖与部级科技成果二等奖等多项奖励,先后在国内外发表学术论文200余篇,主持与参加编写著作5部,培养博士、硕士研究生40余名。

宗智,大连理工大学教授。长期从事非线性波浪理论、高性能船舶、涡激振动、水下爆炸、船舶冰水动力学的研究。获省部级奖励七次,先后在国内外发表学术论文300余篇,攥写专著6部,获得授权发明专利20余项,主持设计两艘大型船舶。培养博士、硕士研究生100余名。担任《Journal of Applied Mathematics and Statistical Applications》、《Journal of Hydrodynamics》等国内外多个学术杂志的编委。

 

徐道临,教授,博士生导师,湖南大学深海装备技术研究中心主任,国家舰船维修技术专家组成员,自然科学基金委数理学部会评专家,国家科技部“十二五”863项目深海采矿扬矿系统海试专家组组长。目前主要研究方向为海洋工程相关的理论与关键技术。近5年,主持过国家863和973计划项目、自然科学基金、工信部高技术船舶项目、国防预研等项目。主要研究内容包括多模块海上浮动平台动力学响应及载荷特性、结构稳定性分析、浮式保障平台连接器设计技术、多模块浮动平台构型研究等。主要学术成果发表论文200余篇,SCI论文100余篇,引用2200余次,发明专利20余项,在舰船减振降噪领域撰写专著一部,一篇论文获国际IEEE大会最佳论文奖。

嵇春艳,国家杰出青年科学基金获得者,江苏科技大学副校长。长期从事船舶与海洋工程结构水动力及安全性评估方面的研究工作,在浮式防浪消波机理与技术研究方面取得了显著的创新成果,主持研制了我国南海首个浮式防波堤工程样机,并提出了新的消波方法。先后获江苏省和教育部科技进步一等奖各1项;发表SCI检索论文50余篇;授权发明专利20余项;出版学术专著2部;担任国际船舶与海洋结构大会委员等学术兼职。

JHD B辑目录2021年第33卷第5期

 

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE PROGRESS IN THE VERIFICATION OF KEY TECHNOLOGIES FOR FLOATING STRUCTURES NEAR ISLANDS AND REEFS- SECOND PART (GUEST EDITORS YOU-SHENG WU, JUN DING)

On the properties of the Rational Function Spectrum describing waves near islands and reefs in South China Sea
Yi-geng Wang, Zhi Zong, Li Zhou, Xiao-long Liu, Xue-kang Gu(879)
The characteristics of waves around an entrance of a lagoon in South China Sea
Zhi-wen Cai, Chun-rong He, Xiao-long Liu, Wen-wei Chen, Ze Sun, Jun Ding(889)
Performance analysis of the mooring system of a two-module scientific research and demonstration platform
Xin-yun Ni, Xiao-ming Cheng, Bo Wu, Jun Ding, Yong-lin Ye, Ze Sun(901)
Hydrodynamics of a dual-module pontoon-net floating breakwater system: Numerical simulations and prototype tests
Yong Cheng, Chun-yan Ji, Xue-kang Gu, Fa-li Huo, Jie Cui, Zhi-Ming Yuan(915)
 

ARTICLES

A revisit of the local scour around bridge piers under an ice-covered flow condition-An experimental study
Jun Wang, Kui Wang, Bi-he Fang, Jueyi Sui(928)
Numerical simulations of multi-layer-liquid sloshing by multiphase MPS method
Xiao Wen, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(938)
Steady-state solution of traffic flow on a simple road network
Yu-pei Lyu, Ming-min Guo, Peng Zhang, Rui Fang, Zhi-yang Lin, Ya-li Duan(950)
A high precision computing method for heat transfer in the process of oil-water displacement
Pan-pan Han, Ke Chen, Dong-xi Liu, Yun-xiang You, Jin Wang(958)
Heat transfer and flow structure of two-dimensional thermal convection over ratchet surfaces
Cheng Wang, Lin-feng Jiang, He-chuan Jiang, Chao Sun, Shuang Liu(970)
Transient simulation and analysis of the simultaneous load rejection process in pumped storage power stations using a 1-D-3-D coupling method
Cheng-cheng Yin, Wei Zeng, Jian-dong Yang.(979)
3-D numerical simulation of curved open channel confluence flow with partially non-submerged rigid vegetation
Zheng-rui Shi, Cong-fang Ai, Sheng Jin(992)
Numerical study of air layer drag reduction of an axisymmetric body in oscillatory motions
Xiao-jie Zhao, Zhi Zong, Yi-chen Jiang(1007)
Three-dimensional oscillation of an acoustic microbubble between two rigid curved plates
Kawa M. A. Manmi, Imad A. Aziz, Arun Arjunan, Rostam K. Saeed, Abdolrahman Dadvand(1019)
Velocity and turbulence characteristics in an open channel with multi-row staggered vegetation patches
Hong-sheng Fu, Dan Wang, Wen-qi Li, Bao-liang Ren, Ke-jun Yang.(1035)
Experimental study of the flow field of a high head model pump turbine based on PIV technique
De-min Liu, Wei-lin Xu, Yong-zhi Zhao(1045)
A simple analytical model to predict liquid unloading in the horizontal gas well
Zhi-bin Wang, Jin-quan Ling, Tian-li Sun, Hong-yan Shi, Guo Zhu(1056)
Heat transfer and plume statistics in turbulent thermal convection with sparse fractal roughness
Guang-chun Xu, Qi Wang, Zhen-hua Wan, De-jun Sun(1065)
Propagating characteristics of waves on a thin layer of mud
Hai-jue Xu, Jin-sen Wu, Yu-chuan Bai, Dong-qiang Lu, Chiu-On Ng(1078)