JHD B辑目录2022年第34卷第3期

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE 5th CMHL SYMPOSIUM 2022 (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Liutex based new fluid kinematics
Chaoqun Liu, Yifei Yu, Yi-sheng Gao(355)
Lattice Boltzmann simulations for multiple tidal turbines using actuator line model
Seiya Watanabe, Changhong Hu(372)
Numerical investigation on the effects of current headings on vortex induced motions of a semi-submersible
Wei-wen Zhao, Zhi-yuan Wei, De-cheng Wan(382)
On systematic development of FSI solvers in the context of particle methods
Abbas Khayyer, Hitoshi Gotoh, Yuma Shimizu(395)
On the comparison of particle regeneration technique and volume adaptive scheme in the compressible flow based on smoothed particle hydrodynamics
Ming-Kang Li, Shuai Zhang, Yu-Xiang Peng, A-Man Zhang(408)
Assessment of ship maneuvering simulation with different propeller models
Ganbo Deng, Patrick Queutey, Jeroen Wackers, Michel Visonneau, Emmanuel Guilmineau, Alban Leroyer(422)

ARTICLES

Modeling tail bubble dynamics during the launch of an underwater vehicle using the boundary element method
Shao-hua Cheng, Xiao-bo Quan, Sai Zhang, Tian-yuan Zhang, Shuai Li(434)
Numerical investigation of the influence of vortex generator on propeller cavitation and hull pressure fluctuation by DDES
Yun Long, Han-qiao Han, Bin Ji, Xin-ping Long(444)
A high-precision hydrodynamic model coupled with the hydrological habitat suitability model to reveal estuarine vegetation distribution
Qiao-feng Ma, Shu-xiu Liang, Zhao-chen Sun, Wen-hao Hou, Xin-yue Hu, Rui-jin Zhang(451)
Impact loads generated by tandem cavitation bubble on solid wall
Nyo Me Thet Naing, Jaehyun Park, Seung-Ho Hyun, Rho-Taek Jung(467)
Preliminary control of the air entrainment in bow wave based on the Liutex force method
Yi-ding Hu, Jian-wei Wu, De-cheng Wan, Guo Wang, Yi-qian Wang(483)
Numerical simulations of FPSO with sloshing tanks in a random freak waves
Yuan Zhuang, Guo Wang, De-cheng Wan, Jian-wei Wu(491)
Effects of cavitation on vortex-induced vibration of a flexible circular cylinder simulated by fluid-structure interaction method
Zhi-jian Xiao, Shi-hao Yang, Cao Yu, Zhen Zhang, Lei Sun, Jiang Lai, Yan-ping Huang(499)
Effect of Stokes number on energy modulation of the fluid in turbulent particle-laden channel flows
Zhi-feng Wu, Jian-zhao Wu, Bo-fu Wang, Zhi-ming Lu(510)
Influence of pump noise on the health of fish in a large pumping station
Fan Zhang, Lu-feng Zhu, Xiao-tao Shi, Ke Chen, Desmond Appiah, Shou-qi Yuan, Jin-feng Zhang(522)

Editorial Message(532)