CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.6 2023

Numerical Study on Dynamic Behavior of Cavitation Bubble near Curved-Rigid Wall
Zhao Jianing, Yu Zhiwei, Chen Ting (819)
Profile Design and Working Process Simulation of Elliptical Rotors for Claw Pumps
Quan Hui, Feng Bing  (827)
Numerical Study of Influence of Bubble Diameter on Flow Characteristics of Multiphase Pump Handling Gas-Liquid Flow
Li Zhihao, Zhang Wenwu, Zhu Baoshan, Zhao Haoru, Li Zhenggui  (836)
Research on Water Systems Health Assessment Method Based on Variable Weight Combinatorial Game Theory
Du Jiayu, Luo Tianfeng, Han Yu, Jia Fengcong, Zhang Yue  (842)
Research on Cavitation State Recognition in Vortex Pump Based on Residual Neural Networks
Lin Guixuan, Zhou Peijian, Xiao Gang, Mou Jiegang, Wang Yang, Zhou Chengui  (852)
Research Status of Cavitation Bubble Dynamics near Boundaries
Yu Jiaxin, He Daqing, Wang Xiaoyu, Shen Junwei, Zhang Jinfeng, Zhang Yuning  (858)
Research Progress on Dynamic of Cavitation Bubbles within Droplet
Li Zhaohao, Zhang Yuning  (872)
Numerical Simulation of Electroslag Remelting under Influence of External Magnetic Field
Li Zhaohui, Guo Jiahong  (881)
Numerical Investigation on Characteristics of Vortex-Induced Vibration of Four Circular Cylinders at Low Reynolds Numbers
Yao Wenjuan, Zhang Xuyan, He Tao (893)
Numerical Study on Fluid-Structure Interactions for Flexible Sealing of Surface Effect Ship Bow
Wang Datong, Chen Xin, Liu Xiaojian, Liu Yi  (907)
Analysis of Transient Flow Characteristics of Francis Turbine during Transition Process in Small Opening Condition
Zheng Xiaobo, Zhang Junzhi, Sun Longgang, Wang Jiapeng, Qin Zilong, Quan Tong  (917)
Hydraulic Model Design Study of Bulb Tubular Pump Device
Zhang Hui, Chen Hongxun, Ma Zheng  (926)
Mechanical Analysis of Offshore Footbridge under Wave Action Based on CFD Method
Li Dongyang, Yan Yu, Xia Zili, Lin Jiaxiang, Chen Zhanbiao  (934)
Study on Influence of Locally Curved Pipe on Flow Characteristics of Pneumatic Lifting Pump
Wu Shuang, Zuo Juanli, Li Guodong, Wang Zhenyu, Wei Bingqian, Hou Jingming  (943)
Fluid-Structure Interaction Study of Stenosed Carotid Artery and Blood Flow with Different Degrees of Calcification
Hu Mengchao, Jiao Shuping, Wu Jianjin, Qu Lefeng, Chen Hongxun, Daichin  (956)
Study on Influence Factors of Wellhead Water Hammer Response Characteristics after Fracturing Pumps Shutdown
Qiu Yang, Hu Xiaodong, Zhou Fujian, Jiang Zongshuai, Wang Yajing, Lu Xutao, Li Jinyuan, Yi Pukang  (965)
Experimental Study on Hydraulic Characteristics of Water Flow with Complex Flexible Vegetation
Gui Jie, Wang Ping  (974)
Experimental Investigation on Vibration Response of Flexible Jumper Induced by Severe Slugging
Zhu Hongjun, Li Yang, Liu Peng, Li Wei  (987)
Dynamic Characteristics of Multi Period Bubbles near Curved Walls and Their Damage to the Walls
Tian Lei, Zhang Yongxue, Yin Jianyong, Lyu Liang, Zhang Jinya, Zhu Jianjun  (996)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.5 2023

Contents

 
Study on Effect of Dead-Rise Angle on Evolution of Multiphase Interface in Wedge Water Entry Problems
Chen Cheng, Shi Wenkui, Shen Yanming, Ju Xinyang, Chen Jianqiang (663)
Computation of Seakeeping Performance of Planing Craft Based on Dynamic Overset Grids
Zhang Chenliang, Liu Xiaojian, Wang Jinbao, Wan Decheng  (669)
Comparative Study on Simulating Flow around Foil Section using CFD Approach and Potential Flow Theory
Cheng Jie, Fang Zheng, Zhang Wei  (677)
Theoretical Study and Verification of Compressible Cavitation Phase Change Algorithm
Fang Liang, Wang Zhenbo, Ma Yong, Xu Xiaogang  (683)
Synchronization and Phase Dynamics of Flow Around Two Square Cylinders in Various Arrangements
Zhang Hongcao, Zhang Cheng, Tang Guoqiang, Lyu Lin, Ren Chengjiao  (692)
Optimal PTO Design of Sharp Eagle Wave Energy Converter Based on ADAMS
Huang Shuo, Tang Xuelian, Ye Yin, Wen Kaisheng, Li Fan, Xiao Yue  (703)
Study on Wake Effect of Two Staggered Wind Turbines Considering Blade Structural Deformation
Zheng Jiancai, Zhao Weiwen, Wan Decheng  (710)
Application of Local Time Step and GPU-Accelerated Non-Uniform Grid Model in Waterlogging Simulation
Wang Junhui, Hou Jingming, Tong Yu, Zhang Dawei, Li Donglai, Tang Junyan, Ma Xin, Liang Xin, Wang Jieyu  (718)
Prediction of Gas-Liquid Two-Phase Pressure Performance of Semi-Open Multiphase Pump by Machine Learning
Sun Shuaihui, Song Guohua, Zhang Xiaoming, Ma Jinyang, Yan Sina (729)
Research on Spatial Decay of Edge Waves in Large-Aspect-Ratio Cylinder Using Free-Surface Synthetic Schlieren Method
Li Qingwen, Zhang Shimin, Shi Chenfei, Lin Zhiliang  (737)
Numerical Simulations on Groundwater Infiltration into Defective Sewer Pipe
Jiao Tong, Guo Shuai, Cheng Haoke, Zhang Ye  (747)
Experimental Study on Monami Phenomenon and Turbulence Characteristics in Vegetated Flow of Curved Channel
Huang Tianwei, Lin Yingtien  (755)
Research of Water-Sand Two-Phase in Full Flow Channel of Hydraulic Turbine Based on Different Runner Defects
Pan Hongjiang, Yu Fengrong, Liu Yuchen, Zeng Yun, Ding Wenhua  (766)
Advances in Internal Flow and Sediment Erosion Characteristics of Pelton Turbines
Fan Wenrui, Sun Longgang, Guo Pengcheng, Li Chenxi, Sun Hong  (774)
Research on Motion Prediction of Air Cushion Vehicle Based on EMD-LSTM Neural Network
Wu Chengdong, Zhan Ke, Zhu Renchuan  (794)
The Theory of the Third Type Relative Flow Surface S3 for Turbomachinery
Cai Youlin  (802)
Modal Decomposition and Reconfiguration of Gas-Liquid Two-Phase Unsteady Flow in A Centrifugal Pump by DMD
Zhang Pengfei, Pan Jingru, Feng Feng  (808)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.4 2023

Contents

Identification of Vortex Structure in Flow of Self-propelled Polar Cruise Ship Based on the Third Generation Vortex Identification Method
Ma Yunpeng, Wang Jianhua, Wan Decheng  (505)
Research on Numerical Prediction of Impact Load and Fragmentation of High-speed Raindrops
Ling Hongjie, Song Wandi, Wang Zhidong, Ding Jun  (515)
Solver of Ghost Cell Finite Difference Method with GPU-CUDA Acceleration
Xin Jianjian, Shi Fulong  (523)
Numerical Study on Influence of Anti-Collision Pontoon on Flow around Bridge Pier
Yang Guang, Ji Nan, Shu Linzhao, Qian Zhipeng, Wan Decheng  (528)
Numerical Simulation of Flow Field and Vortex Noise of AU5-65 Propeller in Crashback
Wang Xunming, Zhang Nan, Zhu Xiqing  (535)
Numerical Investigation on the Hydrodynamic Performance of Waterjet Propulsion based on Hull-Propulsion Coupling Model
Liang Tianxiong, Liang Ning, Cao Linlin, Wu Dazhuan  (543)
Research on Ship Roll Motion Control Method Based on MPC
Hu Lifen, Zhang Ming, Gong Qingtao, Bi Junying, Gao Ming  (551)
Comparison of Autoencoder with POD in Study of Flow Field around Inclined Circular Disk
Yi Nuo, Li Jun, Tian Xinliang, Guo Xiaoxian, Zhao Yakun  (558)
Three-dimensional Numerical Investigation of Flow Past Piggyback Pipelines
Yang Sisan, Gao Yangyang, Zhou Peiyuan, Huan Caiyun (565)
Study of Flow and Heat Transfer Characteristics in Spiral Reinforced Heat Transfer Tubes
Zhu Xianglong, Xie Shuai, Zou Xin, Zeng Guoen, Luo Yikai  (578)
Research on the Wave Dissipation Performance of High Wave-dissipating and Low Flow-retarding Artificial Reefs
Sun Mingbo, Lin Jun, Zhang Qingyu, Zhang Shouyu, Liu Hongsheng, Wang Xinxin  (586)
Study on Response Mechanism of Shallow Water Wave Parameters Changes in the Bengal Based on Coupled and Uncoupled Model of Wind Wave-astronomical Tide-storm Surge
Wu Dean, Gu Jiawei, Wang Hongchuan  (599)
Pressure Transient Analysis for Fractured Wells with Variable Conductivity in Composite Tight Oil Reservoirs
Guo Jingjing, Xu Yaohong, Du Jia, Liu Yancheng, Wang Sibo, Zhang Yingchun, Wang Haitao  (612)
Vortex System Analysis of Two-dimensional Cascade Based on Direct Numerical Simulations
Zhao Yihan, Liu Yang, Zhu Shuaichen, Xu Hongyi, Wang Duo  (621)
Research on Cavitation State Identification of Centrifugal Pump Based on RNN and CEEMDAN Algorithm
Lang Tao, Zhao Jiawei, Chen Keqiang, Xu Enxiang, Ni Chen, Yin Jia, Zhang Desheng  (629)
Numerical Simulation of Blood Flow Conductivity and Electrical Impedance in Common Carotid Artery Affected by Internal Carotid Artery Stenosis
Zhan Chenlin, Li Yongjiang, Chen Dong, Qin Kairong  (637)
Cavitation Performance Analysis of Blade Perforated Centrifugal Pump
Lyu Shijie, Song Wenwu, Wang Hongwei, Yao Hangzhi  (646)
Experimental Study of Velocity Distribution and Turbulence Characteristics of Overland Flows
Ji Mingyu, Cheng Niansheng, Li Qijun  (655)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.3 2023

Contents

 
Applicability of Modal Decomposition Method to Flow around Hydrofoil
Ye Changliang, Huang Wanru, Zheng Yuan, Wang Fujun  (329)
Research on Characteristics of Gas-water Two-phase Flow in Swirling Spillway Tunnel with Blockage by Segmentation Simulation
Li Qilong, Li Jiangbo, Yan Junle  (338)
Measurement of Main Flow Field Around Drag Heads Based on ADV
Gu Lei, Wang Shun, Zhang Xiangyu, Ni Fusheng  (348)
Study on Flow Structure in Supercavity Ventilated by Double Vortex Tube in Backless Cavitation Device
Lu Fan, Li Jie  (356)
Dam Break Flooding Conservative Simulation at Extreme Complex Topographic Steep Valley and Slope
Xiang Bo, Zhou Jie, Yu Pubing, Li Xiaowei, Wang Yong  (363)
Numerical Study on Hydrodynamics of Coastal Bridge Cofferdam under Impacts of Multidirectional Focused Wave Groups
Ye Neng, Qu Ke, Wang Xu  (371)
Two-and Three-dimensional Model Simulations of Tidal Bore in Qiantang River and their Difference Analysis
Cheng Wenlong, Pan Cunhong, Wu Xiuguang  (383)
Influence of Inlet Pressure on Sealing Performance of Primary Liquid-sealing Impeller for Liquid Oxygen Turbopump
Xue Ruiyang, Song Hanbing, Zhou Rui, Wang Kai, Bao Haifeng, Liu Houlin  (391)
Numerical Study on Flow and Heat Transfer Performance in Rectangular Microchannel with Drop-shaped Longitudinal Vortex Generators
Zhang Xiangmin, Tian Maocheng, Liu Fei, Yu Detao (399)
Rapid Forecasting Method for Urban Storage Pond Scheduling Based on Numerical Simulation and BP Neural Network
Pan Xinxin, Hou Jingming, Chen Guangzhao, Li Donglai, Zhou Nie, Liang Xin, Lyu Jiahao, Qiao Xianling, Hu Yuan, Gao Xujun  (409)
Research on Oil-water Two-phase Flow Characteristics and Separation Performance under Pulsating Condition
Yang Rui, Lyu Chao, Zhu Baojin, Xiao Yinsong  (421)
Numerical Study on Fluid-solid-soil Coupling of Offshore Wind Turbine Supporting Structure
Huang Xili, Xue Leiping  (430)
Study on Mechanism of Balistidae Turning Maneuver
Wu Changyun, Hu Wenrong  (440)
Research on Feature Extraction Method of Three-dimensional Inclined Disk Flow Field Based on Deep Learning
Wei Li, Guo Xiaoxian, Tian Xinliang, Zhao Yakun  (450)
Effect of Green Water on Motion Response of Square FPSO with Taut Mooring System
Song Jiayu, Fan Ju  (463)
Analysis of Clearance Flow Characteristics of Shaftless Pump-Jet Propellers with Different Flange Structures
Ruan Hua, Han Chengzao, Shi Biliang, Ji Bin, Hong Fangwen  (472)
Numerical Simulation of Hydrodynamic Characteristics of Three-dimensional Extreme Wave Shore ReefBased on Non-hydrostatic Model
Men Jia, Qu Ke, Wang Xu  (482)
Numerical Study of Beach Profile Evolution under Waves Based on Improved XBeach
Yu Hang, Zhang Jianpeng, Chen Genfa, Chen Xin  (495)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.2 2023

Contents

 
Wake Structure and Hydrodynamic Characteristics of Flow around Stepped Cylinders
Zhu Hongjun, Liu Wenli  (157)
Asymmetric Vibrations of Two Side-by-side Circular Cylinders in Presence of Thermal Buoyancy
Wang Yixuan, Ji Chunning, Xu Dong  (168)
Analysis of Wave Attenuation and Ice Breaking Characteristics Based on DEM-SPH Coupling Method
Wu Jie, Liu Lu, Ji Shunying  (176)
Comparative Study on Identification of Ship Maneuvering Motion Based on Deep Recurrent Neural Network
Jiang Yan, Wang Xuegang, Hou Xianrui, Zou Zaojian  (187)
Numerical Investigation on the High-speed Water Entry Cavity and Load Reduction of Air-jetting Cylinder
Wang Jun, Liu Longxiang, Chen Ying  (195)
Research on Effect of Inflow Velocity on Hydrodynamic Performance for Dolphin Kick Swimming
Li Hui, Zhang Junxia, Lin Xinghua, An Yishuai, Zhang Yuxiao, Xu Guoliang  (205)
High-order BEM with Transient Green Function and Unsteady Wave-Making Simulation
Tian Haofeng, Zhu Renchuan, Tang Kai  (213)
Parallel Pretreatment of Free Surface Flow Numerical Simulation Program
Li Xing, Wei Qingfu, Zhang Jingxin  (222)
Numerical Research on Underwater Cavitation Characteristics of Grid Fins
Bao Wenchun, You Tianqing, Xu Dongqiang, Chen Fu, Zhang Chenxing (232)
Numerical Simulation about Hydrodynamic Performance of Pushing-water Dredging Device Used
in Silted Drydock
Du Bingxin, Lu Yanzhou, Chen Zhengshou, Jiang Hua  (239)
Research on Unsteady Cavitation Flow Characteristics Around Hydrofoil and Cavitation Noise
Xu Jun, Mo Xueping, Yang Yu, Shao Jiaru  (249)
Hydrodynamic Performance and Risk Warning Analysis for Offshore Raft Culture Facilities Based
on RBF Surrogate Models
Chen Yiren, Huang Wanru, Yang Jiacheng, Zhang Yao, Zhang Xinshu (257)
Experimental Study on Restraining Total Pressure Distortion in Waterjet Inlet Using Vortex Generator
Wang Zhongjie, Huang Conglei, Chen Liu, Dai Ren  (270)
Numerical Investigation on Ship-Ship Interactions under Impact of Bank Effects
Zheng Ziqiang, Zou Lu, Zou Zaojian  (278)
Numerical Simulation of Shock Wave Propagation in Non-dilute Bubbly Flow
Li Chen, Wang Benlong, Hong Yao, Liu Yunqiao  (286)
Effect of Starting and Stopping Drilling Pumps on Transient Fluctuating Pressure in Offshore EHPHT Wells
Zhang Zhi, Xiang Shilin, Du Wei, Zhang Wandong, Zhang Chao, Zhao Yuanjin, Yang Kun (293)
Wind Farm Layout Optimization Based on Genetic Algorithm
Xie Xunhan, Zhao Weiwen, Wan Decheng  (303)
Research on NARMAX Model in Wind Load Prediction of Offshore Wind Turbine
Wang Lizhi, Kong Helin, Fan Ju  (312)
Analytical Solution of Flow Velocity Development Along Ecological Channel Containing Floodplain Vegetation
Zhang Jiao, Miao Mengmeng, Wang Wen, Mi Zhangyi, Chen Wenfu, Wu Zi (319)