CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.1 2023

CONTENTS

Numerical Investigation on Local Scour of Offshore Multi-pile Foundation under Unidirectional Flow
SONG Muqing, JI Chunning, XU Dong(1)
Research on Design Method of Hydraulic Pipeline Muffler Based on Hydro-acoustical Numerical Simulations
NIU Didi, TANG Kefan, ZHANG Peng(10)
Numerical Simulation of Wave Group Based on Fully Nonlinear Irrotational Green-Naghdi Wave Theory
MA Shan, ZHANG Zuyan, ZHAO Binbin, DUAN Wenyang, FENG Sixin(18)
Finite Element Numerical Simulation of Local Scour on Offshore Single Pile Foundation
HUANG Yajue, LONG Qun, PENG Dawei, ZHAO Lanhao(26)
Blocking Process and Mechanism of Vertical Pipe Lifting of Two-Component Coarse Particles with Different Particle Size Ratios Based on Immersed Boundary Method
MAO Zhiwen, JI Chunning, XU Dong, LU Cheng(34)
Research on Acoustic Radiation Characteristics of Flow-Induced Vibration of Underwater High-speed Vehicle Based on Modal Analysis Method
WU Guangyao, LYU Shijin, YANG Yang, PENG Zilong(45)
Study on Wave Dissipation Characteristics of Inverted π-shaped Floating Breakwater
TANG Zhongshi, WU Weiwu, ZHAO Shuheng, MIAO Quanming, DU Bin, ZOU Changfang(52)
Numerical Study on Occurrence Regularity of Rip Currents in Embayed Beach
QU Xiaokai, PAN Yi, LIANG Huidi, WANG Xupeng(59)
Experimental Study on Cavitation Control of Hydrofoil Tip-leakage Vortex by Using Hole-pit Structure
ZHANG Hengyi, LI Ning, GU Fadong, HUANG Yadong, ZHANG Desheng(67)
Study on Sediment Transport in Backwash Phase of Swash Processes with High-speed Camera Velocimetry
PAN Yi, PAN Peng, LIU Ye, YU Pubing(75)
Study on Loads on Single Pile Wind Turbine Foundation under Combined Action of Wind, Wave and Current
CHEN Jiayu, ZHANG Jinfeng, WANG Zheng(80)
Effects of Geometrical Feature on Solute Transport Behavior Through Rough-walled Rock Fractures
LI Sanqi, YE Zuyang, HU Yingtao, ZHOU Xin(88)
Numerical Simulation of Reactive Solute Transport under Nonlinear Flow in Single Fracture
CHEN Zhou, DU Zhaoying, JIN Min, QIAN Jiazhong, BIAN Xiaorui(97)
Experimental Investigation on Run-up of Different Types of Landslide Waves
JING Haixiao, LI Lei, LI Pengfeng, LI Guo-dong(107)
Study on Stability and Seakeeping of Large Prefabricated Caisson Towed in Open Sea
ZHAI Qiu, WANG Peng, WANG Huakun, YAN Sihan, HU Xiaowen, ZHAO Hongyi(114)
Numerical Investigation of Influence of Unsteady Cavitation on Propeller Performance and Flow Structure
LONG Yun, HAN Hanqiao, RAN Lingke, JI Bin, LONG Xinping(124)
Numerical Study on Cleaning Effect of Residual Glycerol Jet in Chemical Tanker Bulkhead
XIE Kaiping, ZHANG Jianwei, WU Wenfeng, LU Jinshu(132)
Numerical Simulation and Hydrodynamic Characteristics Analysis of flow Past Cylinder with Different Rounded Corners in Tandem Arrangement
ZHAO Jianhao, YU Dingyong, WU Deyu, QU Ming(140)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.6 2022

CONTENTS

Parametric modeling of ship sections and prediction of radiation hydrodynamic coefficients using neural network
Fan-cheng Shang, Fan-yu Kong, Ke Zhan, Ren-chuan Zhu (751)
Intelligent flow control for vortex-induced vibration of cylinder
Feng Ren (757)
Machine learning for ship maneuvering in wave
Zhao-dan Xia, Xiang Ma, Yi Liu, Wei Zhang, Wen-bing Huang, Hong-dong Wang (763)
Short-term wave elevation forecast by machine learning model based on support vector machine using frequency decomposition
Qiang Liu, Xing-ya Feng (769)
Study on pre-aeration of stepped spillways with steep slopes
Fei Ma, Jin Liu, Jian-hua Wu (777)
Numerical evaluation of flow separation risk at diffuser section of circulating water channel
Shu-cheng Zhai, Xiao-xing Peng, Xiao-bing Fan, Fang-wen Hong (783)
Analysis of flow pattern on blades of marine propeller model
Fang-wen Hong, Chao-sheng Zheng, Shu-cheng Zhai, Fang Lu (789)
Hydrodynamic force on KCS ship floating near marginal ice zone
Yu-yun Shi, Zhi-fu Li (796)
Experimental study on vortex-induced vibration of flexible pipe with yaw angles
Hong-jun Zhu, Xu Zhang, Hong-lei Zhao, Yi-pu Xie, Tang Tang (806)
Experimental study on propagation characteristics of solitary-like waves induced by granular landslide
Hong-cheng Xue, Shi-hao Cui, Ming Chen, Qian Ma, Ming-jun Diao (818)
Analysis on numerical simulation of hydrodynamic characteristics for suction pentagon-bucket foundations
Xian-qing Liu, Qiang Zhou, Kui Yu, Sheng Luo, Hao-tian Deng (824)
Simulation of historical storm surge and hazard assessment around Hainan Island
Guang-sheng Zhao, Xiao-jing Niu (831)
Application of neural network method in nonlinear percolation model of tight reservoir
He-ying Ding, Fu-quan Song, Wei-yao Zhu, Yong Wang, Ye-heng Sun (837)
Study on three-dimensional hydrodynamic characteristics during operation of air bags located at bottom of lock chamber
Ming Chen, Lan-bin Yang, Hai-jin Huang, Ying Yang (846)
Numerical simulations of aerodynamic flow field of bionic blade with convex leading edge by owl wing
Ying-jie Xue, Tie-gang Zhuang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan (853)
Experimental study on cavity dynamics and impact load of shallow angle water entry of truncated-cone projectile
Yu-tong Sui, Shuai Li, Fu-ren Ming (861)
Analysis of extreme waves based on NLSE model under background of random waves
Jun-peng Liu, Xing-ya Feng (867)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.5 2022

CONTENTS

 
Numerical analysis of hydrodynamic characteristics of a ship sailing in muddy areas
Zhi-peng Qian, Nan Ji, Lin-zhao Shu, Guang Yang, De-cheng Wan (607)
Fast simulation of dam-break floods based on hybrid grid and local time step technique
Min Peng, Peng Hu, Da-wei Guan (617)
Numerical investigation of effect on sloshing by hanging porous part
Chen-yi Wang, Chang-fang Zou, Xiao-nan Yuan, Sheng Ding, Quan-ming Miao (625)
Experimental and theoretical study of velocity profiles affected by large-scale roughness
Pu-er Xu, Nian-sheng Cheng, Mao-xing Wei (633)
Numerical simulation and regulation of CO2+O2 in-situ leaching process in heterogeneous sandstone-type uranium ore
Yun Yang, Wen-gui Nan, Wen-jie Qiu, Zhen-bang Liu, Wei-min Que, Jian-feng Wu, Jin-guo Wang, Ji-chun Wu (639)
Impact of extreme flood in Xin’an River on tidal bore in Qiantang River Estuary
Hai-yan Lu, Cun-hong Pan, Zi-wen Tang, Chen-fei Hu (650)
Study on characteristics of shedding vortex in flow around near-wall cylinder
Rui-an Zhang, Jiang-hua Li, Xiang Qiu, Yu-lu Liu, Zhi-ming Lu (657)
Numerical investigation on cavitation vortex dynamics of centrifugal pump based on vorticity transport method
Jun-jie Zou, Xi Shen, Xu-tao Zhao, Peng Wang, Qing-hui Meng, De-sheng Zhang (668)
Experimental study on leakage transient flow characteristics of gas-bearing water pipeline
Qiao-ling Zhang, Yue Yan, Bi-yun Huang, Zhen-dong Yang, Jian-guo Yan, Guo-dong Li (678)
Comparative analysis of research methods for water gas two phase flow in flood discharge shaft
Jun-hu Nan, Ran Tao, Huan Gao, Kang-ning Ma, Jia-fang Wei, Xiao Yang (684)
Study on effect of scale effect on flow field migration of ships advancing through confined waters
Zhong-xin Ma, Nan Ji, Yi Luo, Mao-lin Hu, De-cheng Wan (691)
Numerical analysis of complex flow in diffuser with spatial guide vanes
Chen Geng, Jin-ling Lu, Yang Zhang, Le-fu Zhang, Xing-qi Luo (698)
Hydraulic lifting characteristics of coarse- particle vertical pipe under vibration condition
Ting Xiong, Hao Guo, Pan Jiang (706)
Research on influence of different wind conditions and arrangement of dampers on vortex induced force of circular pipe
Li-qin Liu, Zhi-rong Wei, Chao Luo, Yong-jun Yu, Zhi-qiang Wu (714)
Effect of gas rectified diffusion on resonance jump of bubble
Yang Zhang, Yun-qiao Liu (722)
Hydraulic and thermal model and calculation of multi-energy station cooperative operation pipeline network
Bo-bo Yi, Hong-xun Chen, Zheng Ma (729)
Research on influence of shaft bend section on inlet/outlet hydraulic characteristics
Hong-tao Zhu, Xue-ping Gao, Yin-zhu Liu, Jian-hua Wang, Xi-jun Yang, Qin-qing Guo, Kui-chao Jiang (735)
Research on leakage flow characteristics in blade tip of water jet pump
Rui Zhang, Xu-jie Ding, Tong Mou, Yang-yang Jiang, Yu-meng Pan (743)
 

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.4 2022

CONTENTS

Study on vertical distribution of velocity in floating vegetation flow based on fractal theory
Ying-ying Geng, Jiao Zhang, Zhan-bin Li, Tian Wang (441)
Numerical analysis on characteristics of transient process in centrifugal pumps during power failure under
large flow initial condition
Zhen-guo Ge, Jian-jun Feng, Ya-jun Wu, Zhen-biao Yang, Yu Zhang, Guo-jun Zhu, Xing-qi Luo (452)
PIV Experimental study on influence of vertical wall on wake of ducted propeller
Guan-jie Fu, Hao-rong Ren, Chang-ming Zhang, Qin Zhang (459)
Motion simulation of submersible passing through internal solitary wave
Kang-jia Feng, Zhi-chong Yao, Fang-lin Hu, Le Liu (467)
Numerical simulation research on six-degree-of-freedom tail-slap of supercavitating projectile
Xu-hao Zhu, Jie Li (474)
Research on mechanism of cavitation near free surface induced by underwater explosion
Jun Yu, Jian-hu Liu, Zhen-xin Sheng, Bo Yan, Xian-pi Zhang (483)
Numerical analysis of non-uniform flow field and cavitation of bionic hydrofoil at high angle of attack
Yu-tong Qian, Xiao-tao Zhao, Huai-yu Cheng, Bin Ji (492)
Study on hydrodynamic characteristics of heave motion of dual coaxial cylinders with moonpool
Peng-fei Zhi, Xin-shu Zhang (501)
Numerical analysis on nonlinear resonance characteristics of three-dimensional moonpool with recess
Zhang-han-yi Li, Xin-shu Zhang, Yang Liu, Peng-fei Zhi, Wei Li, Huai-xin Zhang (512)
Numerical investigation on characteristics of vortex-induced motion of tension leg platform with circular columns
Hao Pei, Peng-fei Zhi, Xin-shu Zhang, Yun-xiang You, Wei Li (520)
Study on coupling mechanism of rising behavior and heat transfer of high-temperature bubbles
Qi-hu Wang, Zhen-guang Xu, Wen-bin Zhu, Lei Huang, Qun-qing Lin (529)
Implicit interpolation scheme for non-conforming meshes in computational fluid dynamics
Li-xiang Chen, Lan-hao Zhao, Han-yue Zhu, Jia Mao (538)
Direct numerical simulation of drag reduction in turbulent channel flow with multiple droplets
Chang Gao, Ding-yi Pan (547)
Method to calculate added wave resistance based on radiation energy method with detailed ship panel
Hao-jia Sun, Liang Hong, De-kang Xu, Ren-chuan Zhu (555)
Effect of rigid vegetation on dynamic characteristics of stratified gravity currents
Xiao-yun Xie, Ling Liu, Don-grui Han, Ying-tien Lin (564)
Study on improvement of hydraulic instability characteristics of shaft tubular pump
Rui Zhang, Shu-yi Tan, Xu-jie Ding, Yang-yang Jiang, Hui Xu (573)
Numerical simulation of dynamic responses of semi-circular breakwater and its foundation under wave action
Jian Yang, Gang Wang (582)
Effect of air-water mixed layer on hydrodynamic performance of novel stealth USV
Xi Zhou, Xiao-wei Li, Chun-xin Li, Xiang-yu Zhang, Dan Zhang (590)
Numerical investigation of separation characteristics of gas-liquid slugs flowing through multi-tube T-junctions separator
Hong-jun Zhu, Xin Chu, Chang-he Li, Ye-qian Huang (599)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.3 2022

 

CONTENTS

Study on mechanism of balistid’s backward maneuvering
Tao-tao Xu, Wen-rong Hu (277)
Influence of cultured fish on flow field around net cage
Ying-xue Cui, Chang-gen Liu, Chun-hong Liu, Xiao-fu Xu, Sai-fei Tan (284)
Numerical study on thermodynamic effect of inducer cavitation in liquefied natural gas
Jun-feng Li, De-sheng Zhang, Bin Xu, Fa-dong Gu (292)
Energy dissipation characteristics of double-layer side ports in in-chamber culvert designed for large-scale
lock chamber with extreme high water head
Ming Chen1, Tian-tian Liu, Jing-xian Li, Hai-jin Huang (301)
Numerical simulation of energy harvesting of cylinder attached with splitter plate based on its flow-induced
vibration
Ling-xiao Lin, Jia-song Wang, Yu Shen (309)
Calculation of air content of high-pressure submerged water jet based on stagnation pressure distribution
Jian Liu, Guan-shi Wang, Si-hai Luo, Jian-xiang Yu, Ping Long (317)
Godunov scheme water hammer solution model based on TVD framework
Tie-xiang Mo, Guo-dong Li, Zhen-dong Yang, Qiao-ling Zhang (326)
Mode transition and spatial-temporal competition of vortex-induced vibration of flexible riser
Hong-jun Zhu, Zhi-qi Ding (335)
Study on theoretical solution of rayleigh-plesset equation based on special function method
Kai-tao Guo, Xue-ming Shao, Ling-xin Zhang (345)
Numerical simulation of air-water-sand three-phase flow in inflow shaft based on multi-phase model
Hui-xiang Chen, Ya-nan Chen, Wei-song Wu, Da-qing Zhou, Hui Xu (352)
Level-set based immersed boundary method for simulating internal flows of hydraulic machinery
Kan Kan, Qing-ying Zhang, Hao-yu Li, Hui Xu, Yuan Zheng (360)
Research on high-efficient and high-resolution numerical simulation and assessment model for river water
quality
Guang-xue Luan, Jing-ming Hou, Lu Yang, Xin-yi Li, Jia-hao Lyu, Wen-qing Zhang, Xue-liang Sun (372)
Numerical investigation of flow-induced swinging response of circular cylinder with uniformly distributed detached flat blades
Tao Tang, Hong-jun Zhu, Zhi-yin Yan, Shuo Wang, Hong-ye Liu (383)
Damping performance of anti-motion structures on cylindrical FPSO
Wei-nan Hao, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan, Shi Deng (393)
Effect of adhesion bond strength on cell dynamic adhesion process
Pei-xin Fu, Pei-ye Li, Yan-dong Hu (401)
Numerical simulations of oblique towing tests for waterjet-propelled ship model
Ye Luo, Lu Zou, Zao-jian Zou, Xiao-jian Liu, Chen-liang Zhang (408)
Three-dimensional hydrodynamic numerical simulation of liao river estuary with effect of salt marsh vegetation
Chong-xu Chai, Zi-yu Zhao, Yun Gong, Xue-kai Zhao, Ming-liang Zhang (415)
Study on the dam-break wave induced runup process based on deep learning
Jia-qi Chen, Jun Zeng, Hai-jiang Liu (426)
Characteristics of geysers induced by release of air pocket in storage tunnel system
Xiao-sheng Wang, Jian Zhang, Shang-tuo Qian, Yao-hui Chen, Zhong-lie Kuai (432)