CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.4 2023

Contents

Identification of Vortex Structure in Flow of Self-propelled Polar Cruise Ship Based on the Third Generation Vortex Identification Method
Ma Yunpeng, Wang Jianhua, Wan Decheng  (505)
Research on Numerical Prediction of Impact Load and Fragmentation of High-speed Raindrops
Ling Hongjie, Song Wandi, Wang Zhidong, Ding Jun  (515)
Solver of Ghost Cell Finite Difference Method with GPU-CUDA Acceleration
Xin Jianjian, Shi Fulong  (523)
Numerical Study on Influence of Anti-Collision Pontoon on Flow around Bridge Pier
Yang Guang, Ji Nan, Shu Linzhao, Qian Zhipeng, Wan Decheng  (528)
Numerical Simulation of Flow Field and Vortex Noise of AU5-65 Propeller in Crashback
Wang Xunming, Zhang Nan, Zhu Xiqing  (535)
Numerical Investigation on the Hydrodynamic Performance of Waterjet Propulsion based on Hull-Propulsion Coupling Model
Liang Tianxiong, Liang Ning, Cao Linlin, Wu Dazhuan  (543)
Research on Ship Roll Motion Control Method Based on MPC
Hu Lifen, Zhang Ming, Gong Qingtao, Bi Junying, Gao Ming  (551)
Comparison of Autoencoder with POD in Study of Flow Field around Inclined Circular Disk
Yi Nuo, Li Jun, Tian Xinliang, Guo Xiaoxian, Zhao Yakun  (558)
Three-dimensional Numerical Investigation of Flow Past Piggyback Pipelines
Yang Sisan, Gao Yangyang, Zhou Peiyuan, Huan Caiyun (565)
Study of Flow and Heat Transfer Characteristics in Spiral Reinforced Heat Transfer Tubes
Zhu Xianglong, Xie Shuai, Zou Xin, Zeng Guoen, Luo Yikai  (578)
Research on the Wave Dissipation Performance of High Wave-dissipating and Low Flow-retarding Artificial Reefs
Sun Mingbo, Lin Jun, Zhang Qingyu, Zhang Shouyu, Liu Hongsheng, Wang Xinxin  (586)
Study on Response Mechanism of Shallow Water Wave Parameters Changes in the Bengal Based on Coupled and Uncoupled Model of Wind Wave-astronomical Tide-storm Surge
Wu Dean, Gu Jiawei, Wang Hongchuan  (599)
Pressure Transient Analysis for Fractured Wells with Variable Conductivity in Composite Tight Oil Reservoirs
Guo Jingjing, Xu Yaohong, Du Jia, Liu Yancheng, Wang Sibo, Zhang Yingchun, Wang Haitao  (612)
Vortex System Analysis of Two-dimensional Cascade Based on Direct Numerical Simulations
Zhao Yihan, Liu Yang, Zhu Shuaichen, Xu Hongyi, Wang Duo  (621)
Research on Cavitation State Identification of Centrifugal Pump Based on RNN and CEEMDAN Algorithm
Lang Tao, Zhao Jiawei, Chen Keqiang, Xu Enxiang, Ni Chen, Yin Jia, Zhang Desheng  (629)
Numerical Simulation of Blood Flow Conductivity and Electrical Impedance in Common Carotid Artery Affected by Internal Carotid Artery Stenosis
Zhan Chenlin, Li Yongjiang, Chen Dong, Qin Kairong  (637)
Cavitation Performance Analysis of Blade Perforated Centrifugal Pump
Lyu Shijie, Song Wenwu, Wang Hongwei, Yao Hangzhi  (646)
Experimental Study of Velocity Distribution and Turbulence Characteristics of Overland Flows
Ji Mingyu, Cheng Niansheng, Li Qijun  (655)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.3 2023

Contents

 
Applicability of Modal Decomposition Method to Flow around Hydrofoil
Ye Changliang, Huang Wanru, Zheng Yuan, Wang Fujun  (329)
Research on Characteristics of Gas-water Two-phase Flow in Swirling Spillway Tunnel with Blockage by Segmentation Simulation
Li Qilong, Li Jiangbo, Yan Junle  (338)
Measurement of Main Flow Field Around Drag Heads Based on ADV
Gu Lei, Wang Shun, Zhang Xiangyu, Ni Fusheng  (348)
Study on Flow Structure in Supercavity Ventilated by Double Vortex Tube in Backless Cavitation Device
Lu Fan, Li Jie  (356)
Dam Break Flooding Conservative Simulation at Extreme Complex Topographic Steep Valley and Slope
Xiang Bo, Zhou Jie, Yu Pubing, Li Xiaowei, Wang Yong  (363)
Numerical Study on Hydrodynamics of Coastal Bridge Cofferdam under Impacts of Multidirectional Focused Wave Groups
Ye Neng, Qu Ke, Wang Xu  (371)
Two-and Three-dimensional Model Simulations of Tidal Bore in Qiantang River and their Difference Analysis
Cheng Wenlong, Pan Cunhong, Wu Xiuguang  (383)
Influence of Inlet Pressure on Sealing Performance of Primary Liquid-sealing Impeller for Liquid Oxygen Turbopump
Xue Ruiyang, Song Hanbing, Zhou Rui, Wang Kai, Bao Haifeng, Liu Houlin  (391)
Numerical Study on Flow and Heat Transfer Performance in Rectangular Microchannel with Drop-shaped Longitudinal Vortex Generators
Zhang Xiangmin, Tian Maocheng, Liu Fei, Yu Detao (399)
Rapid Forecasting Method for Urban Storage Pond Scheduling Based on Numerical Simulation and BP Neural Network
Pan Xinxin, Hou Jingming, Chen Guangzhao, Li Donglai, Zhou Nie, Liang Xin, Lyu Jiahao, Qiao Xianling, Hu Yuan, Gao Xujun  (409)
Research on Oil-water Two-phase Flow Characteristics and Separation Performance under Pulsating Condition
Yang Rui, Lyu Chao, Zhu Baojin, Xiao Yinsong  (421)
Numerical Study on Fluid-solid-soil Coupling of Offshore Wind Turbine Supporting Structure
Huang Xili, Xue Leiping  (430)
Study on Mechanism of Balistidae Turning Maneuver
Wu Changyun, Hu Wenrong  (440)
Research on Feature Extraction Method of Three-dimensional Inclined Disk Flow Field Based on Deep Learning
Wei Li, Guo Xiaoxian, Tian Xinliang, Zhao Yakun  (450)
Effect of Green Water on Motion Response of Square FPSO with Taut Mooring System
Song Jiayu, Fan Ju  (463)
Analysis of Clearance Flow Characteristics of Shaftless Pump-Jet Propellers with Different Flange Structures
Ruan Hua, Han Chengzao, Shi Biliang, Ji Bin, Hong Fangwen  (472)
Numerical Simulation of Hydrodynamic Characteristics of Three-dimensional Extreme Wave Shore ReefBased on Non-hydrostatic Model
Men Jia, Qu Ke, Wang Xu  (482)
Numerical Study of Beach Profile Evolution under Waves Based on Improved XBeach
Yu Hang, Zhang Jianpeng, Chen Genfa, Chen Xin  (495)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.2 2023

Contents

 
Wake Structure and Hydrodynamic Characteristics of Flow around Stepped Cylinders
Zhu Hongjun, Liu Wenli  (157)
Asymmetric Vibrations of Two Side-by-side Circular Cylinders in Presence of Thermal Buoyancy
Wang Yixuan, Ji Chunning, Xu Dong  (168)
Analysis of Wave Attenuation and Ice Breaking Characteristics Based on DEM-SPH Coupling Method
Wu Jie, Liu Lu, Ji Shunying  (176)
Comparative Study on Identification of Ship Maneuvering Motion Based on Deep Recurrent Neural Network
Jiang Yan, Wang Xuegang, Hou Xianrui, Zou Zaojian  (187)
Numerical Investigation on the High-speed Water Entry Cavity and Load Reduction of Air-jetting Cylinder
Wang Jun, Liu Longxiang, Chen Ying  (195)
Research on Effect of Inflow Velocity on Hydrodynamic Performance for Dolphin Kick Swimming
Li Hui, Zhang Junxia, Lin Xinghua, An Yishuai, Zhang Yuxiao, Xu Guoliang  (205)
High-order BEM with Transient Green Function and Unsteady Wave-Making Simulation
Tian Haofeng, Zhu Renchuan, Tang Kai  (213)
Parallel Pretreatment of Free Surface Flow Numerical Simulation Program
Li Xing, Wei Qingfu, Zhang Jingxin  (222)
Numerical Research on Underwater Cavitation Characteristics of Grid Fins
Bao Wenchun, You Tianqing, Xu Dongqiang, Chen Fu, Zhang Chenxing (232)
Numerical Simulation about Hydrodynamic Performance of Pushing-water Dredging Device Used
in Silted Drydock
Du Bingxin, Lu Yanzhou, Chen Zhengshou, Jiang Hua  (239)
Research on Unsteady Cavitation Flow Characteristics Around Hydrofoil and Cavitation Noise
Xu Jun, Mo Xueping, Yang Yu, Shao Jiaru  (249)
Hydrodynamic Performance and Risk Warning Analysis for Offshore Raft Culture Facilities Based
on RBF Surrogate Models
Chen Yiren, Huang Wanru, Yang Jiacheng, Zhang Yao, Zhang Xinshu (257)
Experimental Study on Restraining Total Pressure Distortion in Waterjet Inlet Using Vortex Generator
Wang Zhongjie, Huang Conglei, Chen Liu, Dai Ren  (270)
Numerical Investigation on Ship-Ship Interactions under Impact of Bank Effects
Zheng Ziqiang, Zou Lu, Zou Zaojian  (278)
Numerical Simulation of Shock Wave Propagation in Non-dilute Bubbly Flow
Li Chen, Wang Benlong, Hong Yao, Liu Yunqiao  (286)
Effect of Starting and Stopping Drilling Pumps on Transient Fluctuating Pressure in Offshore EHPHT Wells
Zhang Zhi, Xiang Shilin, Du Wei, Zhang Wandong, Zhang Chao, Zhao Yuanjin, Yang Kun (293)
Wind Farm Layout Optimization Based on Genetic Algorithm
Xie Xunhan, Zhao Weiwen, Wan Decheng  (303)
Research on NARMAX Model in Wind Load Prediction of Offshore Wind Turbine
Wang Lizhi, Kong Helin, Fan Ju  (312)
Analytical Solution of Flow Velocity Development Along Ecological Channel Containing Floodplain Vegetation
Zhang Jiao, Miao Mengmeng, Wang Wen, Mi Zhangyi, Chen Wenfu, Wu Zi (319)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.1 2023

CONTENTS

Numerical Investigation on Local Scour of Offshore Multi-pile Foundation under Unidirectional Flow
SONG Muqing, JI Chunning, XU Dong(1)
Research on Design Method of Hydraulic Pipeline Muffler Based on Hydro-acoustical Numerical Simulations
NIU Didi, TANG Kefan, ZHANG Peng(10)
Numerical Simulation of Wave Group Based on Fully Nonlinear Irrotational Green-Naghdi Wave Theory
MA Shan, ZHANG Zuyan, ZHAO Binbin, DUAN Wenyang, FENG Sixin(18)
Finite Element Numerical Simulation of Local Scour on Offshore Single Pile Foundation
HUANG Yajue, LONG Qun, PENG Dawei, ZHAO Lanhao(26)
Blocking Process and Mechanism of Vertical Pipe Lifting of Two-Component Coarse Particles with Different Particle Size Ratios Based on Immersed Boundary Method
MAO Zhiwen, JI Chunning, XU Dong, LU Cheng(34)
Research on Acoustic Radiation Characteristics of Flow-Induced Vibration of Underwater High-speed Vehicle Based on Modal Analysis Method
WU Guangyao, LYU Shijin, YANG Yang, PENG Zilong(45)
Study on Wave Dissipation Characteristics of Inverted π-shaped Floating Breakwater
TANG Zhongshi, WU Weiwu, ZHAO Shuheng, MIAO Quanming, DU Bin, ZOU Changfang(52)
Numerical Study on Occurrence Regularity of Rip Currents in Embayed Beach
QU Xiaokai, PAN Yi, LIANG Huidi, WANG Xupeng(59)
Experimental Study on Cavitation Control of Hydrofoil Tip-leakage Vortex by Using Hole-pit Structure
ZHANG Hengyi, LI Ning, GU Fadong, HUANG Yadong, ZHANG Desheng(67)
Study on Sediment Transport in Backwash Phase of Swash Processes with High-speed Camera Velocimetry
PAN Yi, PAN Peng, LIU Ye, YU Pubing(75)
Study on Loads on Single Pile Wind Turbine Foundation under Combined Action of Wind, Wave and Current
CHEN Jiayu, ZHANG Jinfeng, WANG Zheng(80)
Effects of Geometrical Feature on Solute Transport Behavior Through Rough-walled Rock Fractures
LI Sanqi, YE Zuyang, HU Yingtao, ZHOU Xin(88)
Numerical Simulation of Reactive Solute Transport under Nonlinear Flow in Single Fracture
CHEN Zhou, DU Zhaoying, JIN Min, QIAN Jiazhong, BIAN Xiaorui(97)
Experimental Investigation on Run-up of Different Types of Landslide Waves
JING Haixiao, LI Lei, LI Pengfeng, LI Guo-dong(107)
Study on Stability and Seakeeping of Large Prefabricated Caisson Towed in Open Sea
ZHAI Qiu, WANG Peng, WANG Huakun, YAN Sihan, HU Xiaowen, ZHAO Hongyi(114)
Numerical Investigation of Influence of Unsteady Cavitation on Propeller Performance and Flow Structure
LONG Yun, HAN Hanqiao, RAN Lingke, JI Bin, LONG Xinping(124)
Numerical Study on Cleaning Effect of Residual Glycerol Jet in Chemical Tanker Bulkhead
XIE Kaiping, ZHANG Jianwei, WU Wenfeng, LU Jinshu(132)
Numerical Simulation and Hydrodynamic Characteristics Analysis of flow Past Cylinder with Different Rounded Corners in Tandem Arrangement
ZHAO Jianhao, YU Dingyong, WU Deyu, QU Ming(140)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.6 2022

CONTENTS

Parametric modeling of ship sections and prediction of radiation hydrodynamic coefficients using neural network
Fan-cheng Shang, Fan-yu Kong, Ke Zhan, Ren-chuan Zhu (751)
Intelligent flow control for vortex-induced vibration of cylinder
Feng Ren (757)
Machine learning for ship maneuvering in wave
Zhao-dan Xia, Xiang Ma, Yi Liu, Wei Zhang, Wen-bing Huang, Hong-dong Wang (763)
Short-term wave elevation forecast by machine learning model based on support vector machine using frequency decomposition
Qiang Liu, Xing-ya Feng (769)
Study on pre-aeration of stepped spillways with steep slopes
Fei Ma, Jin Liu, Jian-hua Wu (777)
Numerical evaluation of flow separation risk at diffuser section of circulating water channel
Shu-cheng Zhai, Xiao-xing Peng, Xiao-bing Fan, Fang-wen Hong (783)
Analysis of flow pattern on blades of marine propeller model
Fang-wen Hong, Chao-sheng Zheng, Shu-cheng Zhai, Fang Lu (789)
Hydrodynamic force on KCS ship floating near marginal ice zone
Yu-yun Shi, Zhi-fu Li (796)
Experimental study on vortex-induced vibration of flexible pipe with yaw angles
Hong-jun Zhu, Xu Zhang, Hong-lei Zhao, Yi-pu Xie, Tang Tang (806)
Experimental study on propagation characteristics of solitary-like waves induced by granular landslide
Hong-cheng Xue, Shi-hao Cui, Ming Chen, Qian Ma, Ming-jun Diao (818)
Analysis on numerical simulation of hydrodynamic characteristics for suction pentagon-bucket foundations
Xian-qing Liu, Qiang Zhou, Kui Yu, Sheng Luo, Hao-tian Deng (824)
Simulation of historical storm surge and hazard assessment around Hainan Island
Guang-sheng Zhao, Xiao-jing Niu (831)
Application of neural network method in nonlinear percolation model of tight reservoir
He-ying Ding, Fu-quan Song, Wei-yao Zhu, Yong Wang, Ye-heng Sun (837)
Study on three-dimensional hydrodynamic characteristics during operation of air bags located at bottom of lock chamber
Ming Chen, Lan-bin Yang, Hai-jin Huang, Ying Yang (846)
Numerical simulations of aerodynamic flow field of bionic blade with convex leading edge by owl wing
Ying-jie Xue, Tie-gang Zhuang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan (853)
Experimental study on cavity dynamics and impact load of shallow angle water entry of truncated-cone projectile
Yu-tong Sui, Shuai Li, Fu-ren Ming (861)
Analysis of extreme waves based on NLSE model under background of random waves
Jun-peng Liu, Xing-ya Feng (867)