CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.5 2022

CONTENTS

 
Numerical analysis of hydrodynamic characteristics of a ship sailing in muddy areas
Zhi-peng Qian, Nan Ji, Lin-zhao Shu, Guang Yang, De-cheng Wan (607)
Fast simulation of dam-break floods based on hybrid grid and local time step technique
Min Peng, Peng Hu, Da-wei Guan (617)
Numerical investigation of effect on sloshing by hanging porous part
Chen-yi Wang, Chang-fang Zou, Xiao-nan Yuan, Sheng Ding, Quan-ming Miao (625)
Experimental and theoretical study of velocity profiles affected by large-scale roughness
Pu-er Xu, Nian-sheng Cheng, Mao-xing Wei (633)
Numerical simulation and regulation of CO2+O2 in-situ leaching process in heterogeneous sandstone-type uranium ore
Yun Yang, Wen-gui Nan, Wen-jie Qiu, Zhen-bang Liu, Wei-min Que, Jian-feng Wu, Jin-guo Wang, Ji-chun Wu (639)
Impact of extreme flood in Xin’an River on tidal bore in Qiantang River Estuary
Hai-yan Lu, Cun-hong Pan, Zi-wen Tang, Chen-fei Hu (650)
Study on characteristics of shedding vortex in flow around near-wall cylinder
Rui-an Zhang, Jiang-hua Li, Xiang Qiu, Yu-lu Liu, Zhi-ming Lu (657)
Numerical investigation on cavitation vortex dynamics of centrifugal pump based on vorticity transport method
Jun-jie Zou, Xi Shen, Xu-tao Zhao, Peng Wang, Qing-hui Meng, De-sheng Zhang (668)
Experimental study on leakage transient flow characteristics of gas-bearing water pipeline
Qiao-ling Zhang, Yue Yan, Bi-yun Huang, Zhen-dong Yang, Jian-guo Yan, Guo-dong Li (678)
Comparative analysis of research methods for water gas two phase flow in flood discharge shaft
Jun-hu Nan, Ran Tao, Huan Gao, Kang-ning Ma, Jia-fang Wei, Xiao Yang (684)
Study on effect of scale effect on flow field migration of ships advancing through confined waters
Zhong-xin Ma, Nan Ji, Yi Luo, Mao-lin Hu, De-cheng Wan (691)
Numerical analysis of complex flow in diffuser with spatial guide vanes
Chen Geng, Jin-ling Lu, Yang Zhang, Le-fu Zhang, Xing-qi Luo (698)
Hydraulic lifting characteristics of coarse- particle vertical pipe under vibration condition
Ting Xiong, Hao Guo, Pan Jiang (706)
Research on influence of different wind conditions and arrangement of dampers on vortex induced force of circular pipe
Li-qin Liu, Zhi-rong Wei, Chao Luo, Yong-jun Yu, Zhi-qiang Wu (714)
Effect of gas rectified diffusion on resonance jump of bubble
Yang Zhang, Yun-qiao Liu (722)
Hydraulic and thermal model and calculation of multi-energy station cooperative operation pipeline network
Bo-bo Yi, Hong-xun Chen, Zheng Ma (729)
Research on influence of shaft bend section on inlet/outlet hydraulic characteristics
Hong-tao Zhu, Xue-ping Gao, Yin-zhu Liu, Jian-hua Wang, Xi-jun Yang, Qin-qing Guo, Kui-chao Jiang (735)
Research on leakage flow characteristics in blade tip of water jet pump
Rui Zhang, Xu-jie Ding, Tong Mou, Yang-yang Jiang, Yu-meng Pan (743)
 

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.4 2022

CONTENTS

Study on vertical distribution of velocity in floating vegetation flow based on fractal theory
Ying-ying Geng, Jiao Zhang, Zhan-bin Li, Tian Wang (441)
Numerical analysis on characteristics of transient process in centrifugal pumps during power failure under
large flow initial condition
Zhen-guo Ge, Jian-jun Feng, Ya-jun Wu, Zhen-biao Yang, Yu Zhang, Guo-jun Zhu, Xing-qi Luo (452)
PIV Experimental study on influence of vertical wall on wake of ducted propeller
Guan-jie Fu, Hao-rong Ren, Chang-ming Zhang, Qin Zhang (459)
Motion simulation of submersible passing through internal solitary wave
Kang-jia Feng, Zhi-chong Yao, Fang-lin Hu, Le Liu (467)
Numerical simulation research on six-degree-of-freedom tail-slap of supercavitating projectile
Xu-hao Zhu, Jie Li (474)
Research on mechanism of cavitation near free surface induced by underwater explosion
Jun Yu, Jian-hu Liu, Zhen-xin Sheng, Bo Yan, Xian-pi Zhang (483)
Numerical analysis of non-uniform flow field and cavitation of bionic hydrofoil at high angle of attack
Yu-tong Qian, Xiao-tao Zhao, Huai-yu Cheng, Bin Ji (492)
Study on hydrodynamic characteristics of heave motion of dual coaxial cylinders with moonpool
Peng-fei Zhi, Xin-shu Zhang (501)
Numerical analysis on nonlinear resonance characteristics of three-dimensional moonpool with recess
Zhang-han-yi Li, Xin-shu Zhang, Yang Liu, Peng-fei Zhi, Wei Li, Huai-xin Zhang (512)
Numerical investigation on characteristics of vortex-induced motion of tension leg platform with circular columns
Hao Pei, Peng-fei Zhi, Xin-shu Zhang, Yun-xiang You, Wei Li (520)
Study on coupling mechanism of rising behavior and heat transfer of high-temperature bubbles
Qi-hu Wang, Zhen-guang Xu, Wen-bin Zhu, Lei Huang, Qun-qing Lin (529)
Implicit interpolation scheme for non-conforming meshes in computational fluid dynamics
Li-xiang Chen, Lan-hao Zhao, Han-yue Zhu, Jia Mao (538)
Direct numerical simulation of drag reduction in turbulent channel flow with multiple droplets
Chang Gao, Ding-yi Pan (547)
Method to calculate added wave resistance based on radiation energy method with detailed ship panel
Hao-jia Sun, Liang Hong, De-kang Xu, Ren-chuan Zhu (555)
Effect of rigid vegetation on dynamic characteristics of stratified gravity currents
Xiao-yun Xie, Ling Liu, Don-grui Han, Ying-tien Lin (564)
Study on improvement of hydraulic instability characteristics of shaft tubular pump
Rui Zhang, Shu-yi Tan, Xu-jie Ding, Yang-yang Jiang, Hui Xu (573)
Numerical simulation of dynamic responses of semi-circular breakwater and its foundation under wave action
Jian Yang, Gang Wang (582)
Effect of air-water mixed layer on hydrodynamic performance of novel stealth USV
Xi Zhou, Xiao-wei Li, Chun-xin Li, Xiang-yu Zhang, Dan Zhang (590)
Numerical investigation of separation characteristics of gas-liquid slugs flowing through multi-tube T-junctions separator
Hong-jun Zhu, Xin Chu, Chang-he Li, Ye-qian Huang (599)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.3 2022

 

CONTENTS

Study on mechanism of balistid’s backward maneuvering
Tao-tao Xu, Wen-rong Hu (277)
Influence of cultured fish on flow field around net cage
Ying-xue Cui, Chang-gen Liu, Chun-hong Liu, Xiao-fu Xu, Sai-fei Tan (284)
Numerical study on thermodynamic effect of inducer cavitation in liquefied natural gas
Jun-feng Li, De-sheng Zhang, Bin Xu, Fa-dong Gu (292)
Energy dissipation characteristics of double-layer side ports in in-chamber culvert designed for large-scale
lock chamber with extreme high water head
Ming Chen1, Tian-tian Liu, Jing-xian Li, Hai-jin Huang (301)
Numerical simulation of energy harvesting of cylinder attached with splitter plate based on its flow-induced
vibration
Ling-xiao Lin, Jia-song Wang, Yu Shen (309)
Calculation of air content of high-pressure submerged water jet based on stagnation pressure distribution
Jian Liu, Guan-shi Wang, Si-hai Luo, Jian-xiang Yu, Ping Long (317)
Godunov scheme water hammer solution model based on TVD framework
Tie-xiang Mo, Guo-dong Li, Zhen-dong Yang, Qiao-ling Zhang (326)
Mode transition and spatial-temporal competition of vortex-induced vibration of flexible riser
Hong-jun Zhu, Zhi-qi Ding (335)
Study on theoretical solution of rayleigh-plesset equation based on special function method
Kai-tao Guo, Xue-ming Shao, Ling-xin Zhang (345)
Numerical simulation of air-water-sand three-phase flow in inflow shaft based on multi-phase model
Hui-xiang Chen, Ya-nan Chen, Wei-song Wu, Da-qing Zhou, Hui Xu (352)
Level-set based immersed boundary method for simulating internal flows of hydraulic machinery
Kan Kan, Qing-ying Zhang, Hao-yu Li, Hui Xu, Yuan Zheng (360)
Research on high-efficient and high-resolution numerical simulation and assessment model for river water
quality
Guang-xue Luan, Jing-ming Hou, Lu Yang, Xin-yi Li, Jia-hao Lyu, Wen-qing Zhang, Xue-liang Sun (372)
Numerical investigation of flow-induced swinging response of circular cylinder with uniformly distributed detached flat blades
Tao Tang, Hong-jun Zhu, Zhi-yin Yan, Shuo Wang, Hong-ye Liu (383)
Damping performance of anti-motion structures on cylindrical FPSO
Wei-nan Hao, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan, Shi Deng (393)
Effect of adhesion bond strength on cell dynamic adhesion process
Pei-xin Fu, Pei-ye Li, Yan-dong Hu (401)
Numerical simulations of oblique towing tests for waterjet-propelled ship model
Ye Luo, Lu Zou, Zao-jian Zou, Xiao-jian Liu, Chen-liang Zhang (408)
Three-dimensional hydrodynamic numerical simulation of liao river estuary with effect of salt marsh vegetation
Chong-xu Chai, Zi-yu Zhao, Yun Gong, Xue-kai Zhao, Ming-liang Zhang (415)
Study on the dam-break wave induced runup process based on deep learning
Jia-qi Chen, Jun Zeng, Hai-jiang Liu (426)
Characteristics of geysers induced by release of air pocket in storage tunnel system
Xiao-sheng Wang, Jian Zhang, Shang-tuo Qian, Yao-hui Chen, Zhong-lie Kuai (432)
 
 
 

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.2 2022

 

CONTENTS

Effect of tip clearance on hydraulic performance of gas-liquid two-phase pump
Peng Wang, Xing-qi Luo, Hang Xie, Si-na Yan, Jin-ling Lu, Sen-lin Chen (143)
Influence of blade skew on propeller cavitation and pressure pulsation in non-uniform flow
Chao-hui He, Cheng-zao Han, Bin Ji, Yong-guang Cheng (152)
Numerical investigation of hydrodynamic response of composite hydrofoil
Hou-sheng Zhang, Biao Huang, Qin Wu, Zhi-feng Yao, Xiao-ying Fu (159)
Investigations into cavitating flows and flow-induced vibration characteristics around flexible hydrofoil
Run-di Qiu, Yu-cang Zhi, Zhen Zhang, Ren-fang Huang, Yi-wei Wang, Te-zhuan Du (172)
Wear analysis of impeller blade of centrifugal pump by particle characteristics
Tian-tian Wang, Xiao-qing Chi, Ju-rui Yang, Rui-zhi Xie, Hao-ran Dong, Li-ming Yu (181)
Numerical simulation of propeller and scale effect analysis based on fluid-structure interaction
Nan Ji, Zhi-peng Qian, Lin-zhao Shu, Guang Yang, De-cheng Wan (190)
Simulation of wind field of closed campus building blocks under strong typhoon environment
Meng-die Ju, Qing Lian, Hai-long Yin (199)
Numerical simulations on flow past rotating disk at low Reynolds numbers
Dan-xue Ouyang, Ya-kun Zhao, Xin-liang Tian (206)
Flow characteristics and pressure pulsation in the S characteristic area of model pump turbine
Lian-chen Xu, Yuan-jie Peng, Wen Tang, De-min Liu, Xiao-bing Liu (213)
Numerical optimization of self-propulsion performance of waterjet driven ship based on SBD method
Jun Guo, Qun Liu, Zuo-gang Chen, Yu-kun Feng, Zi-wen Zhu (226)
Influence of rear chamber axial width in centrifugal pump on pressure pulsation characteristics of pump chamber area
Wu-ke Liang, Jin-rui Zhu, Wei Dong, Qing-nan He, Gai-gai Ai, Yun-qi Liu (234)
Experimental research on turbulence characteristics of double layer transverse oscillating grid
Rui Huang, Qing-he Zhang, Jin-feng Zhang, Wei Zhang (244)
Research on algebraic VOF method for CFD simulation of ship waves
Xiao-dong Li, Cheng-sheng Wu, Xing Wang (252)
A three-equation VLES model for strongly separated flow
Tao Fang, Xian-bei Huang, Xu-rui Chen, Qiang Guo (262)
Micro particle velocity measurement in dual-scale fracture network microfluidics
Teng-fei Ma, Yu-rong Yang, Xiao-qing Shi, Xiao-fan Yang, Yuan-yuan Liu (269)
 

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.1 2022

CONTENTS

Numerical analysis on clearance flow loss of shaftless pump-jet thruster under different conditions
Cheng-zao Han, Hua Ruan, Fang-wen Hong, Bin Ji (1)
Numerical simulation of suppressing vortex-induced vibration of long flexible riser with fairing
Hong-yu Xiao, Fu-rong Li, Ming-bo Sun, Lei Sun (10)
Research of forces on rudder of integrated waterjet steering and reversing gear based on CFD technology
Jun Wang, Gui-bin Li, Yan Zhang, Xue-qin Liu (21)
Pressure transient analysis of non-uniform multifractured horizontal wells
Fan-song Meng, Hong-jun Yin, Hong-fei Yuan, Jing Fu, Li Dai (28)
Direct numerical simulation of low Reynolds number 60 degrees intersecting double cylinder
Qin Zhang, Jie Wang, Bing-chen Liang, Qing-qing Yang, Ye-ting Tang (35)
Mechanism of energy balance in a channel flow partially covered by artificial vegetation
Jiao Zhang, Wen Wang, Hu-nan Qiu, Zhan-bin Li (42)
Investigation on flow field and separation characteristics of oil-water two-phase flow in cylindrical cyclone
Mo Zhu, Yu-jun Ou, Chen Wu, Qi-lin Wu, Jian Zhang, Jing-yu Xu (49)
Numerical and experimental investigations on hydraulic performance and cavitation characteristics of aviation liquid-cooled pump using different media condition
Zhi Li, De-sheng Zhang, Rui-jie Zhao, Fei Wang (56)
Effect of opposing current on shape of rogue waves in irregular waves by experimental study
Wei-da Xia, Guo-hai Dong, Yu-xiang Ma, Zhuo Chen (66)
Hydraulic characteristics of a new symmetrical baffle-drop shaft
Jun Chen, Ying-xiang Lu, Hong-wu Tang, Jing Yan (73)
Study on statistical characteristic parameters of normal, oblique incident and multidirectional irregular waves on slope
Jia-yi Xu, Shu-xue Liu, Jin-xuan Li, Wei Jia (84)
Influence of C groove parameters on NACA0009 hydrofoil clearance flow
Guang-kuan Wu, Hao-yang Wang, Xing-qi Luo, Jian-jun Feng, Si-na Yan (93)
Numerical investigation of bubble curtain for mitigating salt intrusion through sea locks
Cong-cong Chang, Jian-guo Zhai, Xiao-yun Huang, Bing-kun Wu (101)
Numerical investigation of hydrodynamic properties of cylindrical vegetation patch using large-eddy simulation
Han-mei Li, Jing-qiao Mao, Yi-qing Gong, Han-qing Zhao, Jie Dai (108)
Response characteristic of salinity front to Deep-Water Channel and Hengsha East Shoal siltation project in dry season of the Yangtze River Estuary
Yun-long Wu, Kuo Chen, Cui-ping Kuang, Jie Wang (115)
Prediction of side weir discharge coefficient based on artificial neural network
Gui-ying Shen, Guo-dong Li, Shan-shan Li (125)
Effect of fracturing on transient pressure fluctuation of tubing in ultra-deep well
Zhi Zhang, Jia-wei Wang, Hua-li Zhang, Yu-fei Li, Lin Zhang, Wei Luo, Peng-fei Sang (132)