CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.2 2022

 

CONTENTS

Effect of tip clearance on hydraulic performance of gas-liquid two-phase pump
Peng Wang, Xing-qi Luo, Hang Xie, Si-na Yan, Jin-ling Lu, Sen-lin Chen (143)
Influence of blade skew on propeller cavitation and pressure pulsation in non-uniform flow
Chao-hui He, Cheng-zao Han, Bin Ji, Yong-guang Cheng (152)
Numerical investigation of hydrodynamic response of composite hydrofoil
Hou-sheng Zhang, Biao Huang, Qin Wu, Zhi-feng Yao, Xiao-ying Fu (159)
Investigations into cavitating flows and flow-induced vibration characteristics around flexible hydrofoil
Run-di Qiu, Yu-cang Zhi, Zhen Zhang, Ren-fang Huang, Yi-wei Wang, Te-zhuan Du (172)
Wear analysis of impeller blade of centrifugal pump by particle characteristics
Tian-tian Wang, Xiao-qing Chi, Ju-rui Yang, Rui-zhi Xie, Hao-ran Dong, Li-ming Yu (181)
Numerical simulation of propeller and scale effect analysis based on fluid-structure interaction
Nan Ji, Zhi-peng Qian, Lin-zhao Shu, Guang Yang, De-cheng Wan (190)
Simulation of wind field of closed campus building blocks under strong typhoon environment
Meng-die Ju, Qing Lian, Hai-long Yin (199)
Numerical simulations on flow past rotating disk at low Reynolds numbers
Dan-xue Ouyang, Ya-kun Zhao, Xin-liang Tian (206)
Flow characteristics and pressure pulsation in the S characteristic area of model pump turbine
Lian-chen Xu, Yuan-jie Peng, Wen Tang, De-min Liu, Xiao-bing Liu (213)
Numerical optimization of self-propulsion performance of waterjet driven ship based on SBD method
Jun Guo, Qun Liu, Zuo-gang Chen, Yu-kun Feng, Zi-wen Zhu (226)
Influence of rear chamber axial width in centrifugal pump on pressure pulsation characteristics of pump chamber area
Wu-ke Liang, Jin-rui Zhu, Wei Dong, Qing-nan He, Gai-gai Ai, Yun-qi Liu (234)
Experimental research on turbulence characteristics of double layer transverse oscillating grid
Rui Huang, Qing-he Zhang, Jin-feng Zhang, Wei Zhang (244)
Research on algebraic VOF method for CFD simulation of ship waves
Xiao-dong Li, Cheng-sheng Wu, Xing Wang (252)
A three-equation VLES model for strongly separated flow
Tao Fang, Xian-bei Huang, Xu-rui Chen, Qiang Guo (262)
Micro particle velocity measurement in dual-scale fracture network microfluidics
Teng-fei Ma, Yu-rong Yang, Xiao-qing Shi, Xiao-fan Yang, Yuan-yuan Liu (269)