CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.1 2022

CONTENTS

Numerical analysis on clearance flow loss of shaftless pump-jet thruster under different conditions
Cheng-zao Han, Hua Ruan, Fang-wen Hong, Bin Ji (1)
Numerical simulation of suppressing vortex-induced vibration of long flexible riser with fairing
Hong-yu Xiao, Fu-rong Li, Ming-bo Sun, Lei Sun (10)
Research of forces on rudder of integrated waterjet steering and reversing gear based on CFD technology
Jun Wang, Gui-bin Li, Yan Zhang, Xue-qin Liu (21)
Pressure transient analysis of non-uniform multifractured horizontal wells
Fan-song Meng, Hong-jun Yin, Hong-fei Yuan, Jing Fu, Li Dai (28)
Direct numerical simulation of low Reynolds number 60 degrees intersecting double cylinder
Qin Zhang, Jie Wang, Bing-chen Liang, Qing-qing Yang, Ye-ting Tang (35)
Mechanism of energy balance in a channel flow partially covered by artificial vegetation
Jiao Zhang, Wen Wang, Hu-nan Qiu, Zhan-bin Li (42)
Investigation on flow field and separation characteristics of oil-water two-phase flow in cylindrical cyclone
Mo Zhu, Yu-jun Ou, Chen Wu, Qi-lin Wu, Jian Zhang, Jing-yu Xu (49)
Numerical and experimental investigations on hydraulic performance and cavitation characteristics of aviation liquid-cooled pump using different media condition
Zhi Li, De-sheng Zhang, Rui-jie Zhao, Fei Wang (56)
Effect of opposing current on shape of rogue waves in irregular waves by experimental study
Wei-da Xia, Guo-hai Dong, Yu-xiang Ma, Zhuo Chen (66)
Hydraulic characteristics of a new symmetrical baffle-drop shaft
Jun Chen, Ying-xiang Lu, Hong-wu Tang, Jing Yan (73)
Study on statistical characteristic parameters of normal, oblique incident and multidirectional irregular waves on slope
Jia-yi Xu, Shu-xue Liu, Jin-xuan Li, Wei Jia (84)
Influence of C groove parameters on NACA0009 hydrofoil clearance flow
Guang-kuan Wu, Hao-yang Wang, Xing-qi Luo, Jian-jun Feng, Si-na Yan (93)
Numerical investigation of bubble curtain for mitigating salt intrusion through sea locks
Cong-cong Chang, Jian-guo Zhai, Xiao-yun Huang, Bing-kun Wu (101)
Numerical investigation of hydrodynamic properties of cylindrical vegetation patch using large-eddy simulation
Han-mei Li, Jing-qiao Mao, Yi-qing Gong, Han-qing Zhao, Jie Dai (108)
Response characteristic of salinity front to Deep-Water Channel and Hengsha East Shoal siltation project in dry season of the Yangtze River Estuary
Yun-long Wu, Kuo Chen, Cui-ping Kuang, Jie Wang (115)
Prediction of side weir discharge coefficient based on artificial neural network
Gui-ying Shen, Guo-dong Li, Shan-shan Li (125)
Effect of fracturing on transient pressure fluctuation of tubing in ultra-deep well
Zhi Zhang, Jia-wei Wang, Hua-li Zhang, Yu-fei Li, Lin Zhang, Wei Luo, Peng-fei Sang (132)