CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.5 2022

CONTENTS

 
Numerical analysis of hydrodynamic characteristics of a ship sailing in muddy areas
Zhi-peng Qian, Nan Ji, Lin-zhao Shu, Guang Yang, De-cheng Wan (607)
Fast simulation of dam-break floods based on hybrid grid and local time step technique
Min Peng, Peng Hu, Da-wei Guan (617)
Numerical investigation of effect on sloshing by hanging porous part
Chen-yi Wang, Chang-fang Zou, Xiao-nan Yuan, Sheng Ding, Quan-ming Miao (625)
Experimental and theoretical study of velocity profiles affected by large-scale roughness
Pu-er Xu, Nian-sheng Cheng, Mao-xing Wei (633)
Numerical simulation and regulation of CO2+O2 in-situ leaching process in heterogeneous sandstone-type uranium ore
Yun Yang, Wen-gui Nan, Wen-jie Qiu, Zhen-bang Liu, Wei-min Que, Jian-feng Wu, Jin-guo Wang, Ji-chun Wu (639)
Impact of extreme flood in Xin’an River on tidal bore in Qiantang River Estuary
Hai-yan Lu, Cun-hong Pan, Zi-wen Tang, Chen-fei Hu (650)
Study on characteristics of shedding vortex in flow around near-wall cylinder
Rui-an Zhang, Jiang-hua Li, Xiang Qiu, Yu-lu Liu, Zhi-ming Lu (657)
Numerical investigation on cavitation vortex dynamics of centrifugal pump based on vorticity transport method
Jun-jie Zou, Xi Shen, Xu-tao Zhao, Peng Wang, Qing-hui Meng, De-sheng Zhang (668)
Experimental study on leakage transient flow characteristics of gas-bearing water pipeline
Qiao-ling Zhang, Yue Yan, Bi-yun Huang, Zhen-dong Yang, Jian-guo Yan, Guo-dong Li (678)
Comparative analysis of research methods for water gas two phase flow in flood discharge shaft
Jun-hu Nan, Ran Tao, Huan Gao, Kang-ning Ma, Jia-fang Wei, Xiao Yang (684)
Study on effect of scale effect on flow field migration of ships advancing through confined waters
Zhong-xin Ma, Nan Ji, Yi Luo, Mao-lin Hu, De-cheng Wan (691)
Numerical analysis of complex flow in diffuser with spatial guide vanes
Chen Geng, Jin-ling Lu, Yang Zhang, Le-fu Zhang, Xing-qi Luo (698)
Hydraulic lifting characteristics of coarse- particle vertical pipe under vibration condition
Ting Xiong, Hao Guo, Pan Jiang (706)
Research on influence of different wind conditions and arrangement of dampers on vortex induced force of circular pipe
Li-qin Liu, Zhi-rong Wei, Chao Luo, Yong-jun Yu, Zhi-qiang Wu (714)
Effect of gas rectified diffusion on resonance jump of bubble
Yang Zhang, Yun-qiao Liu (722)
Hydraulic and thermal model and calculation of multi-energy station cooperative operation pipeline network
Bo-bo Yi, Hong-xun Chen, Zheng Ma (729)
Research on influence of shaft bend section on inlet/outlet hydraulic characteristics
Hong-tao Zhu, Xue-ping Gao, Yin-zhu Liu, Jian-hua Wang, Xi-jun Yang, Qin-qing Guo, Kui-chao Jiang (735)
Research on leakage flow characteristics in blade tip of water jet pump
Rui Zhang, Xu-jie Ding, Tong Mou, Yang-yang Jiang, Yu-meng Pan (743)