JHD B辑目录2022年第34卷第2期

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

Research progress on the hydrodynamic performance of water-air-bubble mixed flows around a ship
Zheng Li, Xiao-song Zhang, De-cheng Wan(171)

SPECIAL COLUMN ON THE NATIONAL SYMPOSIUM ON CAVITATION FLOWS 2021 (NSCF-2021) (GUEST EDITOR ZHENG MA)

Experimental and numerical investigations of the collapse of a laser-induced cavitation bubble near a solid wall
Jia-yun Zhang, Yu-xin Du, Jia-qi Liu, Yu-rong Sun, Zhi-feng Yao, Qiang Zhong(189)
Risk assessment of erosive aggressiveness due to the condensation shock by numerical simulation
Wei Zhang, Bing Zhu(200)
Experimental Investigation of fluid-structure interaction of composite hydrofoils in cavitating flow
Hou-sheng Zhang, Zhi-pu Guo, Qin Wu, Han-zhe Zhang, Guo-yu Wang(207)

ARTICLES

An experimental study on the velocity fluctuations generated by the flow past fixed spheres
Ling-xin Zhang, Xin-sheng Cheng, Ze-cai Zhou, Qi Gao, Xue-ming Shao(214)
Vortex structures of dynamic pure yaw test using DDES approach and vortex identification method
 Wei-wen Zhao, Qing-jie Meng, De-cheng Wan, Yi-qian Wang(226)
Identification and analysis of the inlet vortex of an axial-flow pump
Wen-peng Zhang, Li-jian Shi, Fang-ping Tang, Zhuang-zhuang Sun, Ye Zhang(234)
Experimental and numerical investigations on wave motions over platform reef-flat
Hong-jun Zhao, Liu-jun Zong, Cheng-ji Shen, Jun Kong, Yu-liang Zhu, Jun-da Wang(244)
Ship maneuvering prediction based on virtual captive model test and system dynamics approaches
Peng Du, Lu Cheng, Zi-jian Tang, A. Ouahsine, Hai-bao Hu, Y. Hoarau(259)
Experiment on surface wake of internal waves generated by underwater vehicle in stratified fluids
 Zhi-chong Yao, Jun Zhang, De-bao Gao, Chuan-qi Liu, Fang-wen Hong(277)
A general two-phase mixture model for sediment-laden flow in open channel
Jia-xing Li, Xin Chen(286)
Determination of groundwater flow regimes based on the spatial non-local distribution of hydraulic gradient: Model and validation
Xiu-xuan Wang, Jia-zhong Qian, Lei Ma, Qian-kun Luo, Guan-qun Zhou(299)
Tuning turbulent convection through rough element arrangement
Jian-zhao Wu, Dao-liang Dong, Bo-fu Wang, Yu-hong Dong, Quan Zhou(308)
Prediction of performance of a non-icebreaking ship in marginal ice zone
Bing Hu, Lu Liu, De-yu Wang(315)
Experimental investigation of the effect of the wall proximity on the mode transition of a vortex-induced vibrating flexible pipe and the evolution of wall-impact
Hong-jun Zhu, Hong-lei Zhao, Yi-pu Xie, Xu Zhang(329)

Editorial Message(354)