JHD B辑目录2019年第31卷第5期

https://link.springer.com/journal/42241/31/5 

CONTENTS

ARTICLES

Liutex (vortex) core definition and automatic identification for turbulence vortex structures
    Hongyi Xu, Xiao-shu Cai, Chaoqun Liu(857)
Analysis and correlation of fluid acceleration with vorticity and Liutex (Rortex) in swirling jets
    Nan Gui, Hou-bo Qi, Liang Ge, Peng-xin Cheng, Hao Wu, Xing-tuan Yang, Ji-yuan Tu, Sheng-yao Jiang(864)
Inflows/outflows driven particle dynamics in an idealised lake
    Cheng-hua Dang, Jingchun Wang, Qiuhua Liang(873)
Viscous numerical examination of hydrodynamic forces on a submerged horizontal circular cylinder undergoing forced oscillation
    Bin Teng, Hong-fei Mao, De-zhi Ning, Chong-wei Zhang(887)
Numerical simulation of micro-bubble drag reduction of an axisymmetric body using OpenFOAM
    Xiao-jie Zhao, Zhi Zong,Yi-chen Jiang,Yu Pan(900)
Extension Omega and Omega-Liutex methods applied to identify vortex structures in viscoelastic turbulent flow
Lu Wang, Zhi-ying Zheng, Wei-hua Cai, Wan-you Li(911)
Experimental study of the impact of the floating-vegetation island on mean and turbulence structures
Wang-yang Yu, Chun-bo Jiang, Ying Shi, Qi Zhou, Jian Liu, Qi Zhang(922)
Numerical investigation of the cavitation dynamic parameters in a Francis turbine draft tube with columnar vortex rope
    Jing Yang, Ling-jiu Zhou, Zheng-wei Wang(931)
Experimental study of air-water interface properties in self-aerated flows
    Wang-ru Wei, Wei-lin Xu, Jun Deng, Zhong Tian, Fa-xing Zhang(940)
Numerical simulation of flow past a square cylinder with a circular bar upstream and a splitter plate downstream
    Yuan Ma, M. M. Rashidi, Zhi-gang Yang(949)
Evaluation of the hemolysis and fluid dynamics of a ventricular assist device under the pulsatile flow condition
    Huan Li, Zhe Gou, Feng Huang, Xiao-dong Ruan, Wen-wei Qian, Xin Fu(965)
A new method of dynamic mesh used in continuous guide vane closure of a reversible pump-turbine in generating mode
    Xiu-li Mao, Yuan Zheng, Giorgio Pavesi, Zhan-shan Xie(976)
Impacts of vegetation over bedforms on flow characteristics in gravel-bed rivers
    Hossein Afzalimehr, Mohammad Reza Maddahi, Jueyi Sui, Majid Rahimpour(986)
Numerical modeling of nonlinear sloshing of liquid in a container coupled with barge subjected to regular excitation
J. Stephen, S. A. Sannasiraj, V. Sundar(999)
Development and application of moment method on nanoparticles evolution due to coagulation and deposition
    Guang-ping Xu, Jia-song Wang(1011)
Computational study of bubbly jets in stagnant water
    Yan-xu Wang, Ze-gao Yin, Wenming Zhang, David Z. Zhu(1021)
General explicit solutions of most economic sections and applications for trapezoidal and parabolic channels
Yan-cheng Han, Said M. Easa, Xue-ping Gao(1034)
Emergent vegetation flow with varying vertical porosity
    Ming-deng Zhao, Zi-long Fan(1043)
Effects of vegetation patch density on flow velocity characteristics in an open channel
    Wen-qi Li, Dan Wang, Jun-li Jiao, Ke-jun Yang(1052)
Influences of the diameter of the balance hole on the flow characteristics in the hub cavity of the centrifugal pump
    Wei Dong , Wu-li Chu, Zai-lun Liu(1060)

LETTER

Multi-lens stereo reconstruction of wave surface in a wave basin
    Qian Wang, Yong-liu Fang, Hua Liu(1069)