JHD B辑目录2021年第33卷第4期

CONTENTS

ARTICLES

Field observation of wave overtopping at sea dike using shore-based video images
Shan-hang Chi, Chi Zhang, Ti-ti Sui, Zhu-bin Cao, Jin-hai Zheng, Jiang-shan Fan(657)
Numerical investigation of shallow wake behind a patch of rigid emergent vegetation
Jian Wang, Jing-xin Zhang, Dongfang Liang, Lian Gan(673)
Optimization of the roll motion of box-shaped hull section with anti-rolling sloshing tanks and fins in beam waves
Xin-wang Liu, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(688)
Numerical assessment of the erosion risk for cavitating twisted hydrofoil by three methods
Ting-ting Lei, Huai-yu Cheng, Bin Ji, Xiao-xing Peng(698)
The driven cavity turbulent flow with porous walls: Energy transfer, dissipation, and time-space correlations
Wen-wu Yang, Bo-fu Wang, Quan Zhou, Yu-hong Dong(712)
Evolution of the Lagrangian drift and vortex added-mass of a growing vortex ring
Shu-jia Lin, Yang Xiang, Zhuo-qi Li, Fu-xin Wang, Hong Liu(725)
Numerical investigation of the effect of T-shaped blade on the energy performance improvement of a semi-open centrifugal pump
Li-ke Wang, Jin-ling Lu, Wei-li Liao, Peng-cheng Guo, Jian-jun Feng, Xing-qi Luo,Wei Wang(736)
Computational analysis of fluid-structure interaction in case of fish swimming in the vortex street
Lang Yan, Xing-hua Chang, Nian-hua Wang, Run-yu Tian, Lai-ping Zhang, Wei Liu(747)
Influence of double-inlet design on the flow-head characteristics of axial-flow pump
Yong-sheng Zhou, Hua Zhang, Bin Chen(763)
Effects of surface roughness on overflow discharge of embankment weirs
Shang-tuo Qian, Yan Zhang, Hui Xu, Xiao-sheng Wang, Jian-gang Feng, Zhi-xiang Li(773)
An extended similarity in channel turbulence
Jiang-hua Li, Yu-xian Xia, Xiang Qiu, Yue-hong Qian, Jia-hua Li, Yuan Fu(782)
Numerical and experimental investigation of sloshing under large amplitude roll excitation
Ronja Hoch, Frank-Hendrik Wurm(787)
The hydrodynamic performance of a turbine in shallow free surface flow
Zeda Yin, Mehdi Esmaeilpour(804)
Hydroelastic analysis of water entry of deformable spheres
Liu Yang, Tie-zhi Sun, Ying-jie Wei, Cong Wang, Wei-xue Xia, Zi-lu Wang(821)
A 3-D numerical simulation of the characteristics of open channel flows with submerged rigid vegetation 
Jun-tao Ren, Xue-fei Wu, Ting Zhang(833)
A non-uniform grid approach for high-resolution flood inundation simulation based on GPUs
Jun-hui Wang, Jing-ming Hou, Jia-hui Gong, Bing-yao Li, Bao-shan Shi, Min-peng Guo, Jian Shen, Peng Lu(844)

 

LETTERS

New ideas on governing equations of fluid dynamics
Chaoqun Liu(861)
Temporal and spatial characteristics of monopole acoustic energy dominated by unsteady thermodynamic cavitating flow
Xin-cheng Wang, Xiao-rui Bai, Huai-yu Cheng, Bin Ji(867)
Research on theoretical and numerical methods of single bubble oscillation
Jie-min Zhan, Yue-han Chen, Yu-tian Li(872)
 
 
Editorial Message(878)