JHD B辑目录2021年第33卷第6期

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

A review on liquid sloshing hydrodynamics
Jin-hai Zheng, Mi-An Xue, Peng Dou, Yu-meng He(1089)

ARTICLES

Friction factor and heat transfer of nanofluid in the turbulent flow through a 90° bend
Pei-jie Zhang, Jian-zhong Lin, Xiao-ke Ku(1105)
Liutex identification on hairpin vortex structures in a channel based on msfle and moving-PIV
Xin-ran Tang, Xiang-rui Dong, Xiao-shu Cai, Wu Zhou(1119)
Nonlinear perturbation developments in flow around a vibrating cylinder
Jian Deng, Xuerui Mao(1129)
An experimental investigation of transient cavitation control on a hydrofoil using hemispherical vortex generators
Ebrahim Kadivar, Takaho Ochiai, Yuka Iga, Ould el Moctar(1139)
Wake flow and vortex structures behind emergent vegetation patches elongated in the longitudinal direction
Zi-jian Yu, Yu-qi Shan, Chao Liu, Xing-nian Liu(1148)
Hydraulic fluctuations during the pump power-off runaway transient process of a pump turbine with consideration of cavitation effects
Xiao-long Fu, De-you Li, Hong-jie Wang, Yong-guang Cheng, Xian-zhu Wei(1162)
Numerical simulation of gas-liquid two-phase flow impacting fixed structure by CLSVOF/IB method based on OpenFOAM
Wen-kang Meng, Ching-hao Yu, Jia Li, Rui-dong An(1176)
Integrated rainfall-runoff process with shallow water model by mass varied smoothed particle hydrodynamics: Infiltration effect implementation
Xiao-ming Fei, He-xiang Yan, Tao Tao, Kun-lun Xin, Shu-ping Li(1190)
Study of the formation and dynamic characteristics of the vortex in the pump sump by CFD and experiment
Xi-jie Song, Rao Yao, Liu Chao, Zheng-wei Wang(1202)
Numerical analysis of a ventilated supercavity under periodic motion of the cavitator
Yun-hua Jiang, Zhi-hui Zou, Jia Li, Yao Yao, Le-le Yang(1216)
Pressure fluctuation characteristics in the pressurization unit of a multiphase pump
Guang-tai Shi, Zong-ku Liu, Ye-xiang Xiao, Xue-lin Tang, Xiao-bing Liu(1230)
Oscillatory velocity in boundary layer over mobile sediment bed under asymmetric wave and current conditions
Xin Chen(1242)
Application of the generalized body-fixed coordinate system for the wave-body interaction problem of a small-depth elastic structure in head seas
Kyeonguk Heo, Masashi Kashiwagi(1255)
A tentative study of the transport of energy and other scalar quantities in forced turbulence driven by type volume forces
Wei Zhao, Guiren Wang(1271)
Flow characteristics of silicon oil in nanochannels
Yong Wang, Fu-quan Song, Kai Ji, Ye-heng Sun, Wei-yao Zhu, Xiao-hong Wang(1282)
Wave effects on the anti-liquefaction of the seabed around composite bucket foundation of offshore wind turbines
Li-hua Wang, Jin-feng Zhang, Run-bo Cai, Jing-yuan Li(1291)
Identification of pollution sources in river based on particle swarm optimization
Guang-han Zhang, Xiao-dong Liu, Si Wu, Zu-lin Hua, Li Zhao, Hong-qin Xue, Peng Wang(1303)
Editorial Message(1316)

JHD B辑目录2021年第33卷第5期

 

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE PROGRESS IN THE VERIFICATION OF KEY TECHNOLOGIES FOR FLOATING STRUCTURES NEAR ISLANDS AND REEFS- SECOND PART (GUEST EDITORS YOU-SHENG WU, JUN DING)

On the properties of the Rational Function Spectrum describing waves near islands and reefs in South China Sea
Yi-geng Wang, Zhi Zong, Li Zhou, Xiao-long Liu, Xue-kang Gu(879)
The characteristics of waves around an entrance of a lagoon in South China Sea
Zhi-wen Cai, Chun-rong He, Xiao-long Liu, Wen-wei Chen, Ze Sun, Jun Ding(889)
Performance analysis of the mooring system of a two-module scientific research and demonstration platform
Xin-yun Ni, Xiao-ming Cheng, Bo Wu, Jun Ding, Yong-lin Ye, Ze Sun(901)
Hydrodynamics of a dual-module pontoon-net floating breakwater system: Numerical simulations and prototype tests
Yong Cheng, Chun-yan Ji, Xue-kang Gu, Fa-li Huo, Jie Cui, Zhi-Ming Yuan(915)
 

ARTICLES

A revisit of the local scour around bridge piers under an ice-covered flow condition-An experimental study
Jun Wang, Kui Wang, Bi-he Fang, Jueyi Sui(928)
Numerical simulations of multi-layer-liquid sloshing by multiphase MPS method
Xiao Wen, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(938)
Steady-state solution of traffic flow on a simple road network
Yu-pei Lyu, Ming-min Guo, Peng Zhang, Rui Fang, Zhi-yang Lin, Ya-li Duan(950)
A high precision computing method for heat transfer in the process of oil-water displacement
Pan-pan Han, Ke Chen, Dong-xi Liu, Yun-xiang You, Jin Wang(958)
Heat transfer and flow structure of two-dimensional thermal convection over ratchet surfaces
Cheng Wang, Lin-feng Jiang, He-chuan Jiang, Chao Sun, Shuang Liu(970)
Transient simulation and analysis of the simultaneous load rejection process in pumped storage power stations using a 1-D-3-D coupling method
Cheng-cheng Yin, Wei Zeng, Jian-dong Yang.(979)
3-D numerical simulation of curved open channel confluence flow with partially non-submerged rigid vegetation
Zheng-rui Shi, Cong-fang Ai, Sheng Jin(992)
Numerical study of air layer drag reduction of an axisymmetric body in oscillatory motions
Xiao-jie Zhao, Zhi Zong, Yi-chen Jiang(1007)
Three-dimensional oscillation of an acoustic microbubble between two rigid curved plates
Kawa M. A. Manmi, Imad A. Aziz, Arun Arjunan, Rostam K. Saeed, Abdolrahman Dadvand(1019)
Velocity and turbulence characteristics in an open channel with multi-row staggered vegetation patches
Hong-sheng Fu, Dan Wang, Wen-qi Li, Bao-liang Ren, Ke-jun Yang.(1035)
Experimental study of the flow field of a high head model pump turbine based on PIV technique
De-min Liu, Wei-lin Xu, Yong-zhi Zhao(1045)
A simple analytical model to predict liquid unloading in the horizontal gas well
Zhi-bin Wang, Jin-quan Ling, Tian-li Sun, Hong-yan Shi, Guo Zhu(1056)
Heat transfer and plume statistics in turbulent thermal convection with sparse fractal roughness
Guang-chun Xu, Qi Wang, Zhen-hua Wan, De-jun Sun(1065)
Propagating characteristics of waves on a thin layer of mud
Hai-jue Xu, Jin-sen Wu, Yu-chuan Bai, Dong-qiang Lu, Chiu-On Ng(1078)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHD B辑目录2021年第33卷第4期

CONTENTS

ARTICLES

Field observation of wave overtopping at sea dike using shore-based video images
Shan-hang Chi, Chi Zhang, Ti-ti Sui, Zhu-bin Cao, Jin-hai Zheng, Jiang-shan Fan(657)
Numerical investigation of shallow wake behind a patch of rigid emergent vegetation
Jian Wang, Jing-xin Zhang, Dongfang Liang, Lian Gan(673)
Optimization of the roll motion of box-shaped hull section with anti-rolling sloshing tanks and fins in beam waves
Xin-wang Liu, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(688)
Numerical assessment of the erosion risk for cavitating twisted hydrofoil by three methods
Ting-ting Lei, Huai-yu Cheng, Bin Ji, Xiao-xing Peng(698)
The driven cavity turbulent flow with porous walls: Energy transfer, dissipation, and time-space correlations
Wen-wu Yang, Bo-fu Wang, Quan Zhou, Yu-hong Dong(712)
Evolution of the Lagrangian drift and vortex added-mass of a growing vortex ring
Shu-jia Lin, Yang Xiang, Zhuo-qi Li, Fu-xin Wang, Hong Liu(725)
Numerical investigation of the effect of T-shaped blade on the energy performance improvement of a semi-open centrifugal pump
Li-ke Wang, Jin-ling Lu, Wei-li Liao, Peng-cheng Guo, Jian-jun Feng, Xing-qi Luo,Wei Wang(736)
Computational analysis of fluid-structure interaction in case of fish swimming in the vortex street
Lang Yan, Xing-hua Chang, Nian-hua Wang, Run-yu Tian, Lai-ping Zhang, Wei Liu(747)
Influence of double-inlet design on the flow-head characteristics of axial-flow pump
Yong-sheng Zhou, Hua Zhang, Bin Chen(763)
Effects of surface roughness on overflow discharge of embankment weirs
Shang-tuo Qian, Yan Zhang, Hui Xu, Xiao-sheng Wang, Jian-gang Feng, Zhi-xiang Li(773)
An extended similarity in channel turbulence
Jiang-hua Li, Yu-xian Xia, Xiang Qiu, Yue-hong Qian, Jia-hua Li, Yuan Fu(782)
Numerical and experimental investigation of sloshing under large amplitude roll excitation
Ronja Hoch, Frank-Hendrik Wurm(787)
The hydrodynamic performance of a turbine in shallow free surface flow
Zeda Yin, Mehdi Esmaeilpour(804)
Hydroelastic analysis of water entry of deformable spheres
Liu Yang, Tie-zhi Sun, Ying-jie Wei, Cong Wang, Wei-xue Xia, Zi-lu Wang(821)
A 3-D numerical simulation of the characteristics of open channel flows with submerged rigid vegetation 
Jun-tao Ren, Xue-fei Wu, Ting Zhang(833)
A non-uniform grid approach for high-resolution flood inundation simulation based on GPUs
Jun-hui Wang, Jing-ming Hou, Jia-hui Gong, Bing-yao Li, Bao-shan Shi, Min-peng Guo, Jian Shen, Peng Lu(844)

 

LETTERS

New ideas on governing equations of fluid dynamics
Chaoqun Liu(861)
Temporal and spatial characteristics of monopole acoustic energy dominated by unsteady thermodynamic cavitating flow
Xin-cheng Wang, Xiao-rui Bai, Huai-yu Cheng, Bin Ji(867)
Research on theoretical and numerical methods of single bubble oscillation
Jie-min Zhan, Yue-han Chen, Yu-tian Li(872)
 
 
Editorial Message(878)

 

JHD B辑目录2021年第33卷第3期

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

New fluid kinematics
Chaoqun Liu (395)
 

REVIEW ARTICLE

Flow dynamics and sediment transport in vegetated rivers: A review
Wen-xin Huai, Shuolin Li, Gabriel G. Katul, Meng-yang Liu, Zhong-hua Yang(400)
 

SPECIAL COLUMN ON THE 4TH CMHL SYMPOSIUM 2021-SECOND PART (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

URANS simulations for a free-running container ship: Part 1. Turning-circle
Dong-Hwan Kim, Yugo Sanada, Sungtek Park, Hamid Sadat-Hosseini, Frederick Stern (421)
URANS simulations for a free-running container ship: Part 2. Added power
Dong-Hwan Kim, Yugo Sanada, Hamid Sadat-Hosseini, Frederick Stern (448)
An iterative time-marching scheme for the investigation of hydrodynamic interaction between multi-ships during overtaking
Ming-Xin Li, Zhi-Ming Yuan, Longbin Tao (468)

SPECIAL COLUMN ON THE LIUTEX FORCE FIELD MODEL (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Liutex force field model applied to three-dimensional flows around a circular cylinder at  Re=3 900
Wei-wen Zhao, Chun-hui Ma, De-cheng Wan, Yi-qian Wang (479)
Applications of Liutex-based force field models for cavitation simulation
Min-sheng Zhao, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan, Yi-qian Wang (488)
Liutex-based centripetal force field model for improving the resistance and wake performances of JBC ship sailing in calm water
Xin-wang Liu, Song-tao Chen, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan, Yi-qian Wang(494)
Vortex tuning of a submarine by Liutex force field model
Liu-shuai Cao, Song-tao Chen, De-cheng Wan, Yi-qian Wang.(503)

ARTICLES

Vortex-induced vibration response of a circular cylinder surrounded with small rods
Liang-bin Xu, Sheng-ping Liang, Zhong-ming Hu, Zheng-li Liu, Jia-song Wang(510)
Improvement of the SST γ-Reθt transition model for flows along a curved hydrofoil
Chang-liang Ye, Chao-yue Wang, Dan Zi, Yuan Tang, Bart. P. M. van Esch, Fu-jun Wang(520)
Suppression of vortex rope oscillation and pressure vibrations in Francis turbine draft tube using various strategies
Lei Zhu, Rui-zhi Zhang, An Yu, Li Lu, Xian-wu Luo (534)
Numerical prediction of hydrodynamic cavitating flow structures and their corresponding erosion
Amirhossein Mohammadkhani, Mansour Alizadeh (546)
Investigations on vortex structures for undulating fin propulsion using phase-locked digital particle image velocimetry
Ya-qiang Bai, Jun Zhang, Shu-cheng Zhai, Guo-ping Zhang (572)
3-D CFD simulation of transients in multiple pump system with some pumps being stopped
Yue-fei Liu, Jian-xu Zhou, Qiang Guo, Ai-li Shen, Jian Zhang (583)
Resistance of the flow over rough surfaces
Yu Han, Shi-yu Wang, Jian Chen, Shuqing Yang, Liu-chao Qiu, Nadeesha Dharmasiri (593)
Numerical study of nonlinear interactions of bi-chromatic progressive deep- water waves
Jian-jian Xie, Yu-xiang Ma, Guo-hai Dong, Xiao-zhou Ma (602)
Drag reduction and hairpin packets of the turbulent boundary layer over the superhydrophobic-riblets surface
Xin-wei Wang, Zi-ye Fan, Zhan-qi Tang, Nan Jiang (621)
Identifying the turbulent flow developing inside and around the bottom trawl by Electromagnetic Current Velocity Meter approach in the flume tank
Nyatchouba Nsangue Bruno Thierry, Hao Tang, Liu-xiong Xu, Fuxiang Hu, Xinxing You,Micah Adekunle David, Njomoue Pandong Achille (636)
 
 

JHD B辑目录2021年第33卷第2期

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE 4TH CMHL SYMPOSIUM 2021
(GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Numerical simulation of dam break flow impact on vertical cylinder by cumulant lattice Boltzmann method
Seiya Watanabe, Shintaro Fujisaki, Changhong Hu (185)
A CAD-compatible body-fitted particle generator for arbitrarily complex geometry and its application to wave-structure interaction
Yujie Zhu, Chi Zhang, Yongchuan Yu, Xiangyu Hu (195)
Vortical structures and wakes of a sphere in homogeneous and density stratified fluid
Liu-shuai Cao, Feng-lai Huang, Cheng Liu, De-cheng Wan (207)
Simulation annealing diagnosis algorithm method for optimized forecast of the dynamic response of floating offshore wind turbines
Peng Chen, Lei Song, Jia-hao Chen, Zhiqiang Hu(216)

REVIEW ARTICLE

A review of cavitation in tip-leakage flow and its control
Huai-yu Cheng, Bin Ji, Xin-ping Long, Wen-xin Huai, Mohamed Farhat (226)

ARTICLES

A thermal-hydrodynamic coupling method for simulating the interplay between bubble departure and wall temperature variation in nucleate boiling
Feng Pan, Li-zhong Mu, Ying He, Chao-jie Wang, Shi-xiong Zhou (243)
Application of Omega vortex identification method in cavity buffeting noise
Yang-hui Zhang, Xing-jun Hu, Wei Lan, Yi-chen Liu, Mo Wang, Jing-yu Wang (259)
The research on floe ice force acting on the “Xue Long” icebreaker based on synthetic ice test and virtual mass numerical method
Wei Guo, Qiao-sheng Zhao, Yu-kui Tian, Wan-chao Zhang (271)
Master equation, design equations and runaway speed of the Kaplan turbine
Zh. Zhang (282)
Experimental investigation of the flow-induced motion of a square-section cylinder
Alireza Modir, Amirhossein Mohammadkhani, Hamed Ahani (301)
Numerical investigation of the interactions between a laser-generated bubble and a particle near a solid wall
Jian-yong Yin, Yong-xue Zhang, Jian-jun Zhu, Liang LÜ, Shi-da Li (311)
Numerical examination of wave power absorption by the Edinburgh Duck wave energy converter device
Shu Li, Bin Teng (323)
A volume of fluid simulation of the steady deformation and the drag of a single droplet in a flowing gas
Zhi-bin Wang, Zhong-wei Yang, Lie-jin Guo, Ren-jie Zhao (334)
Numerical studies of the hydrodynamic damping of a vibrating hydrofoil in torsional mode
Yong-shun Zeng, Zhi-feng Yao, Biao Huang, Fu-jun Wang, Qin Wu, Ruo-fu Xiao, Guo-yu Wang (347)
Numerical investigation of the ship propeller load under reversed propulsion condition
Xiang Fan, Jin-jing Tang, Yu-xin Zhang, Hai-su Sun, Yi-qing Gu, Jing-xin Zhang (361)
Sediment bed destabilization by an isolated vortex: an experimental approach
Yann Devaux, Lionel Thomas, Damien Calluaud, Gérard Pineau (370)

LETTERS

Investigation of the sediment transport capacity in vegetated open channel flow
Wen-xin Huai, Xiang Wang, Yakun Guo, Zhao-hua Sun, Zhong-hua Yang (386)
Compound jet generated from an impacted concave dual-layer liquid surface
Xiang-gang Cheng, Xiao-peng Chen(390)