JHD B辑目录2021年第33卷第5期

 

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE PROGRESS IN THE VERIFICATION OF KEY TECHNOLOGIES FOR FLOATING STRUCTURES NEAR ISLANDS AND REEFS- SECOND PART (GUEST EDITORS YOU-SHENG WU, JUN DING)

On the properties of the Rational Function Spectrum describing waves near islands and reefs in South China Sea
Yi-geng Wang, Zhi Zong, Li Zhou, Xiao-long Liu, Xue-kang Gu(879)
The characteristics of waves around an entrance of a lagoon in South China Sea
Zhi-wen Cai, Chun-rong He, Xiao-long Liu, Wen-wei Chen, Ze Sun, Jun Ding(889)
Performance analysis of the mooring system of a two-module scientific research and demonstration platform
Xin-yun Ni, Xiao-ming Cheng, Bo Wu, Jun Ding, Yong-lin Ye, Ze Sun(901)
Hydrodynamics of a dual-module pontoon-net floating breakwater system: Numerical simulations and prototype tests
Yong Cheng, Chun-yan Ji, Xue-kang Gu, Fa-li Huo, Jie Cui, Zhi-Ming Yuan(915)
 

ARTICLES

A revisit of the local scour around bridge piers under an ice-covered flow condition-An experimental study
Jun Wang, Kui Wang, Bi-he Fang, Jueyi Sui(928)
Numerical simulations of multi-layer-liquid sloshing by multiphase MPS method
Xiao Wen, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(938)
Steady-state solution of traffic flow on a simple road network
Yu-pei Lyu, Ming-min Guo, Peng Zhang, Rui Fang, Zhi-yang Lin, Ya-li Duan(950)
A high precision computing method for heat transfer in the process of oil-water displacement
Pan-pan Han, Ke Chen, Dong-xi Liu, Yun-xiang You, Jin Wang(958)
Heat transfer and flow structure of two-dimensional thermal convection over ratchet surfaces
Cheng Wang, Lin-feng Jiang, He-chuan Jiang, Chao Sun, Shuang Liu(970)
Transient simulation and analysis of the simultaneous load rejection process in pumped storage power stations using a 1-D-3-D coupling method
Cheng-cheng Yin, Wei Zeng, Jian-dong Yang.(979)
3-D numerical simulation of curved open channel confluence flow with partially non-submerged rigid vegetation
Zheng-rui Shi, Cong-fang Ai, Sheng Jin(992)
Numerical study of air layer drag reduction of an axisymmetric body in oscillatory motions
Xiao-jie Zhao, Zhi Zong, Yi-chen Jiang(1007)
Three-dimensional oscillation of an acoustic microbubble between two rigid curved plates
Kawa M. A. Manmi, Imad A. Aziz, Arun Arjunan, Rostam K. Saeed, Abdolrahman Dadvand(1019)
Velocity and turbulence characteristics in an open channel with multi-row staggered vegetation patches
Hong-sheng Fu, Dan Wang, Wen-qi Li, Bao-liang Ren, Ke-jun Yang.(1035)
Experimental study of the flow field of a high head model pump turbine based on PIV technique
De-min Liu, Wei-lin Xu, Yong-zhi Zhao(1045)
A simple analytical model to predict liquid unloading in the horizontal gas well
Zhi-bin Wang, Jin-quan Ling, Tian-li Sun, Hong-yan Shi, Guo Zhu(1056)
Heat transfer and plume statistics in turbulent thermal convection with sparse fractal roughness
Guang-chun Xu, Qi Wang, Zhen-hua Wan, De-jun Sun(1065)
Propagating characteristics of waves on a thin layer of mud
Hai-jue Xu, Jin-sen Wu, Yu-chuan Bai, Dong-qiang Lu, Chiu-On Ng(1078)