JHD B辑目录2021年第33卷第3期

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

New fluid kinematics
Chaoqun Liu (395)
 

REVIEW ARTICLE

Flow dynamics and sediment transport in vegetated rivers: A review
Wen-xin Huai, Shuolin Li, Gabriel G. Katul, Meng-yang Liu, Zhong-hua Yang(400)
 

SPECIAL COLUMN ON THE 4TH CMHL SYMPOSIUM 2021-SECOND PART (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

URANS simulations for a free-running container ship: Part 1. Turning-circle
Dong-Hwan Kim, Yugo Sanada, Sungtek Park, Hamid Sadat-Hosseini, Frederick Stern (421)
URANS simulations for a free-running container ship: Part 2. Added power
Dong-Hwan Kim, Yugo Sanada, Hamid Sadat-Hosseini, Frederick Stern (448)
An iterative time-marching scheme for the investigation of hydrodynamic interaction between multi-ships during overtaking
Ming-Xin Li, Zhi-Ming Yuan, Longbin Tao (468)

SPECIAL COLUMN ON THE LIUTEX FORCE FIELD MODEL (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Liutex force field model applied to three-dimensional flows around a circular cylinder at  Re=3 900
Wei-wen Zhao, Chun-hui Ma, De-cheng Wan, Yi-qian Wang (479)
Applications of Liutex-based force field models for cavitation simulation
Min-sheng Zhao, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan, Yi-qian Wang (488)
Liutex-based centripetal force field model for improving the resistance and wake performances of JBC ship sailing in calm water
Xin-wang Liu, Song-tao Chen, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan, Yi-qian Wang(494)
Vortex tuning of a submarine by Liutex force field model
Liu-shuai Cao, Song-tao Chen, De-cheng Wan, Yi-qian Wang.(503)

ARTICLES

Vortex-induced vibration response of a circular cylinder surrounded with small rods
Liang-bin Xu, Sheng-ping Liang, Zhong-ming Hu, Zheng-li Liu, Jia-song Wang(510)
Improvement of the SST γ-Reθt transition model for flows along a curved hydrofoil
Chang-liang Ye, Chao-yue Wang, Dan Zi, Yuan Tang, Bart. P. M. van Esch, Fu-jun Wang(520)
Suppression of vortex rope oscillation and pressure vibrations in Francis turbine draft tube using various strategies
Lei Zhu, Rui-zhi Zhang, An Yu, Li Lu, Xian-wu Luo (534)
Numerical prediction of hydrodynamic cavitating flow structures and their corresponding erosion
Amirhossein Mohammadkhani, Mansour Alizadeh (546)
Investigations on vortex structures for undulating fin propulsion using phase-locked digital particle image velocimetry
Ya-qiang Bai, Jun Zhang, Shu-cheng Zhai, Guo-ping Zhang (572)
3-D CFD simulation of transients in multiple pump system with some pumps being stopped
Yue-fei Liu, Jian-xu Zhou, Qiang Guo, Ai-li Shen, Jian Zhang (583)
Resistance of the flow over rough surfaces
Yu Han, Shi-yu Wang, Jian Chen, Shuqing Yang, Liu-chao Qiu, Nadeesha Dharmasiri (593)
Numerical study of nonlinear interactions of bi-chromatic progressive deep- water waves
Jian-jian Xie, Yu-xiang Ma, Guo-hai Dong, Xiao-zhou Ma (602)
Drag reduction and hairpin packets of the turbulent boundary layer over the superhydrophobic-riblets surface
Xin-wei Wang, Zi-ye Fan, Zhan-qi Tang, Nan Jiang (621)
Identifying the turbulent flow developing inside and around the bottom trawl by Electromagnetic Current Velocity Meter approach in the flume tank
Nyatchouba Nsangue Bruno Thierry, Hao Tang, Liu-xiong Xu, Fuxiang Hu, Xinxing You,Micah Adekunle David, Njomoue Pandong Achille (636)