JHD B辑目录2024年第36卷第1期

 

CONTENTS

 

REVIEW ARTICLES

Cavitation research with computational fluid dynamics: From Euler-Euler to Euler-Lagrange approach
Bin Ji, Zi-yang Wang, Huai-yu Cheng, Rickard E.Bensow(1)
 

SPECIAL COLUMN ON THE INVITED WORKSHOP: NEW PROGRESS IN VORTEX IDENTIFICATION AND APPLICATIONS, 3RD INTERNATIONAL FORUM ON AEROSPACE AND AERONAUTICS (GUEST EDITOR CHAOQUN LIU)

Uniform decomposition of velocity gradient tensor
Chenxi Ma, Chaoqun Liu(24)
Investigation on the vortical structures by the Liutex method in turbulent channels at  with scalloped and triangular riblet control
Zhang-dan Yu, Shang Jiang, Hai-dong Yu, Bi-yu Pang, Xin Dong, Yi-qian Wang(35)
Numerical study of the near-wall vortical structures in particle-laden turbulent flow by a new vortex identification method-Liutex
Farid Rousta, Goodarz Ahmadi, Bamdad Lessani, Chaoqun Liu(53)
 

SPECIAL COLUMN ON THE 34TH NCHD (GUEST EDITOR ZHENG MA)

Recent progress in self-propelled particles
Zhen-yu Ouyang, Jian-zhong Lin(61)
On the two-layer high-level Green-Naghdi model in a general form
Bin-bin Zhao, Tian-yu Zhang, Zhan Wang, Wen-yang Duan, Alexander Chesnokov, Natalia Shmakova(78)
Research progress of slippage characteristic and gas film stability enhancement methods on biomimetic hydrophobic surfaces
Meng-zhuo Zhang, Hai-bao Hu, Liu-zhen Ren, Lu-yao Bao, Jun Wen, Luo Xie(87)
Physics of cavitation near particles
Jia-xin Yu, Xiao-yu Wang, Jun-wei Shen, Jin-sen Hu, Xiang-qing Zhang, Da-qing He, Yu-ning Zhang (102)
 

ARTICLES

Numerical analysis of the correlation between fluid dynamic modes and hydrodynamic noise in flows around a three-dimensional circular cylinder
Jia-jia Qin, Ming-xin Zou, Yuan Zhuang, De-cheng Wan(119)
Vortex identification based on the Liutex method and its effect on fish passage upstream
Chun-ying Shen, Rui-guo Yang, Xiao-tao Shi, Ming-ming Wang, Shi-hua He(130)
Experimental and numerical investigation of the impacts of rotor tip-rake on excitation forces of pump-jet propulsors
Xue-qin Ji, Xiao-song Zhang, Chen-jun Yang, Xiao-qian Dong(142)
Characteristics of turbulent flow in 3-D pools in the presence of submerged rigid vegetation in channel bed
Kourosh Nosrati, Hossein Afzalimehr, Jueyi Sui, Hamid Reza Reisifar(158)
Numerical simulation of transient characteristics in a bulb turbine during the load rejection process
Yue Lu, Yu-quan Zhang, Zhong-wei He, Yuan Zheng(170)
Research on blade tip clearance cavitation and turbulent kinetic energy characteristics of axial flow pump based on the partially-averaged Navier-Stokes model
Xiao-qi Jia, Shuai-kang Zhang, Zu-chao Zhu(184)
High-precision parallel computing model of solute transport based on GPU acceleration
Shang-hong Zhang, Rong-qi Zhang, Wen-da Li, Xi-yan Yang, Yang Zhou(202)
 
Journal of Hydrodynamics, Vol. 35 Annual Classified Catalog (2023)  (213)