JHD B辑目录2020年第32卷第4期

https://link.springer.com/journal/42241/32/4

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

On the development of ice-water-structure interaction
Bao-yu Ni, Duan-feng Han, Shao-cheng Di, Yan-zhuo Xue(629)

SPECIAL COLUMN ON THE 2020 SPHERIC Harbin International Workshop (GUEST EDITORS A-MAN ZHANG, SHI-PING WANG, PENG-NAN SUN)

Simulations of helicopter ditching using smoothed particle hydrodynamics
G. Ogerr, A. Vergnaud, B. Bouscasse, J. Ohana, M. Abu Zarim, M. De Leffe, A. Bannier, L. Chiron, Y. Jus, M. Garnier, S. Halbout, D. Le Touzé(653)
Incompressible SPH simulation of solitary wave propagation on permeable beaches
Chiaki Tsurudome, Dongfang Liang, Yuma Shimizu, Abbas Khayyer, Hitoshi Gotoh(664)
CFD simulations of three-dimensional violent sloshing flows in tanks based on MPS and GPU
Feng-ze Xie, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(672)
New instability and mixing simulations using SPH and a novel mixing measure
Georgina Reece, Benedict D. Rogers, Steven Lind, Georgios Fourtakas(684)
On the numerical solution to the truncated discrete SPH formulation of the hydrostatic problem
Pablo Eleazar Merino-Alonso, Fabricio Macià, Antonio Souto-Iglesias(699)

ARTICLES

A novel Omega-driven dynamic PANS model
Chao-yue Wang, Fu-jun Wang, Ben-hong Wang, Yuan Tang, Hao-ru Zhao(710)
Experimental investigation of regular wave propagation over an idealized reef model
Gan-cheng Zhu, Bing Ren, Hong-jie Wen, Guo-yu Wang, Yong-xue Wang(717)
Fission law of solitary waves propagating over sharply variable topography
Da-lin Tan, Ji-fu Zhou, Xu Wang(727)
A TensorFlow-based new high-performance computational framework for CFD
Xi-zeng Zhao, Tian-yu Xu, Zhou-teng Ye, Wei-jie Liu(735)
Experimental investigation of wall-bounded turbulence drag reduction by active control of double piezoelectric vibrator
Jian-xia Bai, Yong-xiang Huang, Nan Jiang, Xing-yu Ma, Zhan-qi Tang(747)
Effect of the volute tongue cut on pressure pulsations of a low specific speed centrifugal pump
Ning Zhang, Bo Gao, Bin Xia, Qi-feng Jiang(758)
Investigation of open channel flow with unsubmerged rigid vegetation by the lattice Boltzmann method
He-fang Jing, Yin-juan Cai, Wei-hong Wang, Yakun Guo, Chun-guang Li, Yu-chuan Bai(771)
Development and application of a new random walk model to simulate the transport of degradable pollutants
Lin Zhang, Li-na Chen, Jian-yin Zhou, Jia-sheng Wang, Qi-hong Yang, Long-xi Han(784)

LETTERS

Some notes on numerical simulation of the turbulent cavitating flow with a dynamic cubic nonlinear sub-grid scale model in OpenFOAM
Zi-yang Wang, Xian-bei Huang, Huai-yu Cheng, Bin Ji(790)
Predictions of bulk velocity for open channel flow through submerged vegetation
Wei-jie Wang, Xiao-yu Cui, Fei Dong, Wen-qi Peng, Zhen Han, Ai-ping Huang, Xue-kai Chen,Yuan Si(795)
On solitary wave in nonuniform shear currents
Zhan Wang, Bin-bin Zhao, Wen-yang Duan, R. Cengiz Ertekin, Masoud Hayatdavoodi,Tian-yu Zhang(800)

Editorial Message

(806)