JHD B辑目录2023年第35卷第4期

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Speculation of fluid dynamics equations based on Liutex theory and constitutive relation of symmetric shearing deformation
Shuai-chen Zhu, Duo Wang, Yang Liu, Hongyi Xu (607)
 

ARTICLES

Numerical investigation of the cavitation noise around a marine propeller focusing on the influence of ventilation
Shu-jian Lyu, Bin Ji, Xin-cheng Wang, Zhi-wen Zhan, Da-hai Zhang (630)
Numerical investigations on performance improvement mechanism of a high-power vertical centrifugal pump with special emphasis on hydraulic component matching
Gang Yang, Xi Shen, De-sheng Zhang, Wen-hua Luo, Jia Meng, Xu-tao Zhao (649)
Scale effects on bow wave breaking of KCS ship model: Insights from DDES investigations
Jian-hua Wang, Wen-tao Wang, De-cheng Wan (668)
Comparative study of reduced-order modeling method for the cavitating flow over a hydrofoil
Yan-zhao Wu, Ran Tao, Di Zhu, Ruo-fu Xiao (679)
Experimental research of the cavitation bubble dynamics during the second oscillation period near a spherical particle
Xiao-yu Wang, Hong-chen Su, Shao-wei Li, Guan-hao Wu, Xiao-xiao Zheng, Ya-xin Duan, Yu-ning Zhang (700)
Investigation on the dynamic behavior of cloud cavitation around a flexible hydrofoil
Yun-qing Liu, Wei Zhao, Zhi Pan, Zhi-pu Guo, Rui Yuan, Qin Wu (712)
Numerical investigations of focused wave interact with a moving cylinder
Yuan Zhuang, Fu-chang Zhou, Wen-jun Zhou, De-cheng Wan (724)
How the radial gap affects the runner’s hydrodynamic damping characteristic of a pump-turbine: A physical experiment on a rotating disc
Yong-shun Zeng, Xin Qi, Mian-mian Bai, Ling-jiu Zhou, Zhi-feng Yao (736)
Large-eddy simulation of turbulent boundary layer flow over multiple hills
Ying Deng, Kai Leong Chong, Yan Li, Zhi-ming Lu, Bo-fu Wang (746)
Lattice Boltzmann modeling of backward-facing step flow controlled by a synthetic jet
Tian-yang Lu, Hai-bao Hu, Jian Song, Fan Zhang, Heng Zhang, Zhen-lin Xie, Feng Ren (757)
Retrofitting low-performance units to abate sewer overflow pollution based on mathematical model and Sobol algorithm
Zhi-chao Zhao, Xiao-min Huang, Hai-long Yin, Jun-bo Wen, Xiao-wei Fu (770)
Flow hydrodynamics drive effective fish attraction behaviour into slotted fishway entrances
Maryam Farzadkhoo, Richard T. Kingsford, Iain M. Suthers, Stefan Felder (782)
Scaling laws for the intermittent swimming performance of a flexible plate at low Reynolds number
Lin-lin Kang, Shi-xian Gong, Xi-Yun Lu, Wei-cheng Cui, Di-xia Fan (803)
A modified-Liutex-based vortex-core-line extractor and its application
Jin-yan Cai , Dong Li, Zi-ming Xu, Ze-yu Zhang, Jiao-lin Cui (811)