CONTENTS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.35 No.3 2023

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

Longitudinal dispersive coefficient in channels with aquatic vegetation: A review
Liu Yang, Hao-ze Fang, Zhong-hua Yang, Wen-xin Huai (379)

SPECIAL COLUMN ON THE 6th CMHL SYMPOSIUM 2023 (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Hydrodynamic performances and wakes induced by a generic submarine operating near the free surface in continuously stratified fluid
Liu-shuai Cao, Gang Gao, En-kai Guo, De-cheng Wan(396)
Assessment of subgrid-scale models in wall-modeled large-eddy simulations of turbulent channel flows
Wei-wen Zhao, Fu-chang Zhou, Guo-qing Fan, De-cheng Wan(407)
Application of IITM-RANS3D to free-fall water entry of prismatic and non-prismatic finite wedges
Shaswat Saincher, Kshitij Srivastava, R. Vijayakumar, V. Sriram(417)
Advances on numerical and experimental investigation of ship roll damping
Patrick Sumislawski, Moustafa Abdel-Maksoud(431)

ARTICLES

Effects of single circular synthetic jet on turbulent boundary layer
Jin-hao Zhang, Biao-hui Li, Tian-hai Ping, Nan Jiang(449)
Evolution of vortex structure around a wall-mounted rough hemisphere
Xiang Qiu, Hao-xuan Liu, Jia-hua Li, Yi-zhou Tao, Yu-lu Liu (467)
Numerical study on roll dynamics of damaged ship in beam waves and calm water
Zhi-yun Huang, Zhi-liang Gao, Sang-ming Xu (482)
Global cavitation and hydrodynamic characteristics of a composite propeller in non-uniform wake
Dan-dan Zhang, Lu-lu Dong, Qin Wu, Jing Zhang, Guo-yu Wang (498)
Numerical analysis of the performance of a three-bladed vertical-axis turbine with active pitch control using a coupled unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes and actuator line model
Rui-wen Zhao, Angus C. W. Creech, Ye Li, Vengatesan Venugopal, Alistair G. L. Borthwick (516)
Research on bubble trajectory and flow structure in helical-axial multiphase pump
Hui Quan, Chen-xi Sun, Kai Song, Ya-nan Li, Xiao-yi Liu, Xue-ling Yang, Liang Wang (533)
The prediction of external flow field and hydrodynamic force with limited data using deep neural network
Tong-sheng Wang, Guang Xi, Zhong-guo Sun, Zhu Huang (549)
Double-plume Lagrangian particle tracking model and its application in deep water oil spill
Xin-wei Ye, Xiao-jing Niu, Jian Jiang (571)
Optimization of closing law of turbine guide vanes based on improved artificial ecosystem algorithm
Li-ying Wang, Jia-jie Zhang, Hong-gang Fan (582)
LES investigation of the tip vortex cavitating flow with special emphasis on the interaction between cavitation and vorticity by a modified cavitation model
Xin-ran Liu, Tao Wang, Xiao-yang Zhao, Tai-ran Chen (594)

CONTENTS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.35 No.2 2023

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE 6th CMHL SYMPOSIUM 2023 (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Wall-modeled large eddy simulation for the flows around an axisymmetric body of revolution
Song-tao Chen, Lu-chun Yang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(199)
An Eulerian SPH method with WENO reconstruction for compressible and incompressible flows
Zhentong Wang, Chi Zhang, Oskar J. Haidn, Xiangyu Hu(210)
CFD simulation of a container ship in random waves using a coupled level-set and volume of fluid method
Hamn-Ching Chen, Chia-Rong Chen(222)
Mathematical modeling of icing process of the outer surface of the hull for a marine vessel
Konstantin Koshelev, Andrey Osipov, Sergei Strijhak, Nikita Tryaskin(232)

ARTICLES

Evaluation of vortex evolution and energy loss within the impeller of a side channel pump
Ke Chen, Fan Zhang, Yu-jian Fang, Desmond Appiah, Shou-qi Yuan, Feng Hong(240)
Numerical investigation on the mechanism of impeller hub corner separation flow and induced energy loss in the bulb tubular pump
Long-yue Sun, Qiang Pan, De-sheng Zhang, Rui-jie Zhao, B. P. M. (Bart) van Esch(252)
Local hydraulic jump effects on sediment deposition in open-channel flume experiments
Shi-hao Fu, Mao-lin Zhou, Wei-lin Xu, Wang-ru Wei, Guo-guang Wang(268)
Numerical simulations of faraday waves in cylindrical and hexagonal tanks based on MPS method
Cong-yi Huang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(278)
Simulation of open channel flows by an explicit incompressible mesh-free method
Zhi-jian Huang, Ti-bing Xu, David Z. Zhu, Song-da Zhang(287)
Investigation on the stall types in impellers with different blade numbers
Xiao-dong Liu, Yao-jun Li, Zhu-qing Liu, Wei Yang(299)
Numerical investigation of the effect of wedge-type cavitating-bubble generator on attached unsteady cavitating flows using proper orthogonal decomposition method
Bo-jie Hong, Chang-li Hu, Zhi-ying Wang, Hao-jie Xing(314)
Deflection of cavitation bubble near the rigid wall with a gas-containing hole
Yu-rong Sun, Qiang Zhong, Zhi-feng Yao, Dan Zi, Ruo-fu Xiao, Fu-jun Wang(330)
Optimization of an annular wave energy converter in a wind-wave hybrid system
Bin-zhen Zhou, Zhi Zheng, Yu Wang, Peng Jin, Lin Cui, Liang Cheng(338)
Investigation on strong nonlinear interactions between underwater explosion and water surface based on compressible multiphase flow with phase transition
Jun Yu, Hai-kun Wang, Zhen-xin Sheng, Yi Hao(351)
Boundary layer influence on ship model tests in extremely shallow and confined water
Evert Lataire, Asif Raza, Marc Vantorre, Guillaume Delefortrie(365)

CONTENTS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.35 No.1 2023

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE 33RD NCHD-SECOND PART (GUEST EDITOR ZHENG MA)

High-fidelity numerical simulation of unsteady cavitating flow around a hydrofoil
Nan Xie, Yu-meng Tang, Yang-wei Liu(1)
Experimental evidence for the mechanism of subcritical vortex-induced vibration
Zhen Lyu, Wei-wei Zhang(17)
A multi-fidelity prediction model for vertical bending moment and total longitudinal stress of a ship based on composite neural network
Cai-xia Jiang, Yu-bo Liu, Zi-yuan Wang, Shuai Chen, Sheng-ze Cai, Qi Gao, Xue-ming Shao(27)

SPECIAL COLUMN ON THE 4TH NATIONAL SYMPOSIUM ON CAVITATION FLOWS (NSCF-2022) (GUEST EDITOR BEN-LONG WANG)

Transient interactions between bubbles and a high-speed cylinder in underwater launches: An experimental and numerical study
Sai Zhang, Qi-Hang Chen, Chang Liu, A-Man Zhang, Shuai Li(36)
Experimental and numerical investigation on the gas leakage regime for ventilated tail cavity of an underwater vehicle
Xiao-bo Quan, Shao-hua Cheng(46)
Numerical study of the kinematic and acoustic characteristics of bubble clusters
Fu-qiang Deng, Di Zhao, Ling-xin Zhang, Xue-ming Shao(61)
Non-spherical symmetry development of underwater shock waves created by laser-induced breakdown
Ying-xue Wang, Di-xi Han, Jian-hua Liu, Qiang Zhong, Zhi-feng Yao, Ruo-fu Xiao, Fu-jun Wang(76)

ARTICLES

Omega-Liutex method for the interaction among wave, current and fixed vertical cylinder
Bo Han, Zhi Pan, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(83)
Characterization of vortex structures with self-excited oscillations based on Liutex-Omega vortex identification method
Dong-dong Wang, Zhaohui Wang, Yi-wei Fan, Xiao Sun, Quanjie Gao(95)
Vortex analysis of water flow through gates by different vortex identification methods
Chun-ying Shen, Rui-guo Yang, Shan Qing, Shi-hua He(112)
Numerical and experimental study on the hydraulic characteristics of a vertical axial pump under various clearances of flare tube
Jia-qi Chen, Zhi-kui He, Zhi-yang Hu, Hong-bo Shi, Xikun Wang(125)
Evaluation and optimization of a hybrid wave energy converter using excited motion response in two degrees of freedom
Binzhen Zhou, Yu Wang, Jianjian Hu, Peng Jin, Lei Wang(145)
Discussion on the extended form of internal solitary wave models between two typical stratification systems
Jiu-ming Zhang, Li Zou, Tie-zhi Sun, Zong-bing Yu, Hao Wang(155)
Numerical research on slamming characteristics of aircraft landing on water
Dao-sheng Ning, Ya-jun Shi, Gui-yong Zhang, Heng Wang, Huan Hu, Zhi-fan Zhang(171)

LETTERS

Some notes on numerical investigation of three cavitation models through a verification and validation procedure
Lin-feng Deng, Yun Long, Huai-yu Cheng, Bin Ji(185)

Journal of Hydrodynamics, Vol. 34 Annual Classified Catalog (2022)(191)
Editorial Message(198)