CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.5 2023

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Identification of vortex boundaries in two-dimensional incompressible flows based on the Liutex-shear interaction
Bi-yu Pang, Zhang-dan Yu, Bo-wen Yan, Yi-qian Wang, Chaoqun Liu (825)
 

REVIEW ARTICLE

Recent progress on the jetting of single deformed cavitation bubbles near boundaries
Jing-zhu Wang, Guang-hang Wang, Qing-yun Zeng, Yi-wei Wang (832)
 

SPECIAL COLUMN ON THE SALON FOR YOUNG SCHOLARS IN ENERGY FIELD AND EXCHANGE MEETING OF EDITORIAL BOARD MEMBERS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS IN BEIJING-TIANJIN-HEBEI REGION (GUEST EDITOR YU-NING ZHANG)

Laser-induced cavitation bubble near boundaries
Jia-xin Yu, Xiao-yu Wang, Jin-sen Hu, Jun-wei Shen, Xiang-qing Zhang, Xiao-xiao Zheng, Yu-ning Zhang, Zhi-feng Yao (858)
Investigation of cavitation erosion caused by laser-induced single bubble collapse near alloy coating surface
Hai-gang Wen, Zhi-feng Yao, Qin Wu, Yu-rong Sun, Chen-xi Yang, Qiang Zhong (876)
Effect of liquid viscoelasticity on the interactions between cavitation bubbles and free surfaces
Yang Liu, Zhi-ying Zheng, Zhi-bo He, Tian-bao Zeng, David Ezekoye, Wei-hua Cai, Hong Qi (887)
Research on the collapse process of a near-wall bubble
Bing Zhu, Wang Han, Wen-jun Xu, Wei Zhang (899)
Influence of bubble-particle distance on the dynamic behaviors of a cavitation bubble near a particle
Yun Dai, Hui Zhang, Ting Chen (913)
 

ARTICLES

Numerical study on the wave pattern characteristic of air layer in cavity and the effects of multiple influence factors
Xiao-song Zhang, Xue-qin Ji, Lei-qiang Chen, Li-jin Gao, Hong-bo Huang, Fang-wen Hong (923)
Experimental study of the dynamics of a single cavitation bubble excited by a focused laser near the boundary of a rigid wall
Xiang-qing Zhang, Xiao-fei Zhang, Xu Qiu, Dan Gao, Yu-ning Zhang (942)
CFD simulations targeting the performance of the NTNU BT1 wind turbine using overset grids
Mao-kun Ye, Ni-na Wang, Hamn-Ching Chen, De-cheng Wan (954)
A numerical study of hydrodynamic characteristics and hydrological processes in the coastal wetlands during extreme events
Ming-liang Zhang, Xiao-sen Zhu, Yu-jia Wang, Heng-zhi Jiang, Lei Cui (963)
Numerical study on the aerodynamic and hydrodynamic performances of an ultra-high-speed AAMV
Qi-jun Ni, Shi-jun Ji, Yi Jiang, Sheng-zhong Li, Yang Liu, Wei-tong Xu (980)
Entropy production by dissipation effects and characteristic vortex evolution in a rocket turbopump
De-you Li, Jia-qi Zhu, Rui-yi Zhang, Yi Zhang, Zhi-peng Li, Hong-jie Wang, Zhi-peng Ren (993)
Induced noise of impeller stuck and passive rotation state in multi-stage pump without power drive under natural flow conditions
Run-ze Zhou, Hou-lin Liu, Ru-nan Hua, Liang Dong, Kim Tiow Ooi, Cui Dai, Si-yuan Hu (1008)