《Journal of Hydrodynamics》第八届执行编辑委员会名单

EXECUTIVE EDITOR-IN-CHIEF

Liandi Zhou (周连第) China Ship Scientific Research Centre, China jhdzhou@vip.163.com

EDITOR-IN-CHIEF

Yousheng Wu (吴有生) China Ship Scientific Research Centre, China wuys@cssrc.com.cn
O. M. Faltinsen Norwegian University of Science and Technology, Norway odd.faltinsen@ntnu.no

ASSOCIATE EDITORS

Wenxin Huai (槐文信) Wuhan University, China wxhuai@whu.edu.cn
Dongfang Liang University of Cambridge, U.K. dl359@cam.ac.uk
Hua Liu (刘桦) Shanghai Jiaotong University, China hliu@sjtu.edu.cn
Dongqiang Lu (卢东强) Shanghai University, China dqlu@shu.edu.cn
Zheng Ma (马峥) China Ship Scientific Research Centre, China Mazh8888@sina.com
Bin Teng (滕斌) Dalian University of Technology, China bteng@dlut.edu.cn
Decheng Wan (万德成) Shanghai Jiao Tong University, China dcwan@sjtu.edu.cn
Jianhua Wu (吴建华) Hehai University, China jhwu@hhu.edu.cn

BASIC HYDRODYNAMIC

Changhong Hu Kyushu University, Japan hu@riam.kyushu-u.ac.jp
Chao Sun (孙超) Tsinghua University , China chaosun@tsinghua.edu.cn
Chiuon Ng Hongkong University, H.K. China cong@hku.hk
Chuanjing Lu (鲁传敬) Shanghai Jiaotong University, China cjlu@mail.sjtu.edu.cn
Hamnching Chen Texas A&M University, U.S.A. hcchen@civil.tamu.edu
Huaxiong Huang York University, Canada hhuang@yorku.ca
Georges L. Chahine Dynaflow, Inc. U.S.A. glchahine@dynaflow-inc.com
Guoxiong Wu University College London, U.K. Gx_wu@meng.ucl.ac.uk
Jianping Meng Science and Technology Facilities Council, U.K. jianping.meng@stfc.ac.uk
Jianzhong Lin (林建忠) Zhejiang University, China mecjzlin@public.zju.edu.cn
Kai Yan (颜开) China Ship Scientific Research Centre, China kyan.cssrc@gmail.com
Kenichi Soga University of California at Berkeley,U.S.A. ks207@cam.ac.uk
Kuiper Gerrit Delft University, The Netherlands G.Kuiper@cavitation.nl
Michelle H. Teng University of Hawaii,at Manoa, U.S.A. mtang@hawaii.edu
Qianxi Wang University of Birmingham, U.K. wangqx@maths.bham.ac.uk
Shengcai Li University of Warwick, U.K. s.Li@warwick.ac.uk
Shiqiang Dai (戴世强) Shanghai University, China sqdai@shu.edu.cn
Songping Zhu University of Wollongong, Australia spz@uow.edu.au
Xiaoxing Peng (彭晓星) China Ship Scientific Research center, China penry_pxx@163.com
Xiyun Lu (陆夕云) University of Science and Technology of China, China xlu@ustc.edu.cn
Xueming Shao (邵雪明) Zhejiang University, China mecsxm@zju.edu.cn
Yeli Yuan (袁业立) The First Institute of Oceanography, China yuanyl@fio.org.cn
Yulu Liu (刘宇陆) Shanghai University, China ylliu@staff.shu.edu.cn

HYDRODYNAMICS RELATED TO SHIP, OCEAN AND COASTAL ENGINEERING

Alistair Liu The University of Edinburgh, U.K. Alistair.Borthwick@ed.ac.uk
Chi Yang George Mason University, U.S.A. cyang@gmu.edu
Daqing Li SSPA Sweden AB, Sweden Da-Qing.Li@sspa.se
Jean-Pierre Franc Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels, France jean-pierre.franc@hmg.inpg.fr
Feng Zhao (赵峰) China Ship Scientific Research center, China zhaofeng@cssrc.com.cn
Friesch Juergen Hamburg Ship Model Basin, Germany friesch@hsva.de
Guoping Miao (缪国平) Shanghai Jiaotong University, China gpmiao@sjtu.edu.cn
Jianming Yang The University of Iowa, U.S.A. jianming-yang@uiowa.edu
Lugni Claudio INSEAN, Italy c.lugni@insean.it
Qiuxin Gao University of Strathclyde, U.K. qiuxin.gao@gmail.com
Rene Huijsmans Delft University of Technology, The Netherlands R.H.M.Huijsmans@tudelft.nl
Sheming Fan (范佘明) MARIC, China samfan@sh163.net
Wei Qiu Memorial University, Canada qiuw@mun.ca
Wenyang Duan (段文洋) Harbin Engineering University duanwenyang@hrbeu.edu.cn
Xiaobo Chen Bureau Veritas, France xiao-bo.chen@bureauveritas.com
Yong Hwan Kim Seoul National University, Korea yhwankim@snu.ac.kr
Zaojian Zou (邹早建) Shanghai Jiaotong University, China zjzou@sjtu.edu.cn

HYDRODYNAMICS RELATED TO WATER CONSERVANCY, HYDRODYNAMICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Baojiang Sun (孙宝江) China University of Petroleum (East China), China sunbj1128@vip.126.com
Bin Chen (陈彬) Beijing Normal University, China chenb@bnu.edu.cn
Chang Nyung Kim Kyung Hee University, Korea cnkim@khu.ac.kr
Chao Wang (王超) Hehai University, China cwang@mailsvr.hhu.edu.cn
Cunhong Pan (潘存鸿) Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, China panch@zjwater.gov.cn
Daozeng Wang (王道增) Shanghai University, China dzwang@staff.shu.edu.cn
David Z. Zhu University of Alberta, Canada dzhu@ualberta.ca
Guoyi Peng Nihon University, Japan peng@mech.ce.nihon-u.ac.jp
Hansong Tang City College of NewYork, U.S.A. htang@ce.ccny.cuny.edu
Hongwu Zhang (张红武) Tsinghua University, China zhhw@tsinghua.edu.cn
Jiachun Li (李家春) Chinese Academy of Sciences, China Jcli05@imech.ac.cn
Jian Su Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil Sujian_ufrj@hotmail.com
Jiemin Zhan (詹杰民) Zhongsan University, China stszjm@mail.sysu.edu.cn
Jueyi Sui University of Northern British Columbia, Canada sui@unbc.ca
Jun Zang University of Bath, UK J.Zang@bath.au.uk
Liang Cheng The University of Western Australia, Australia cheng@civil.uwa.edu.au
Maurigio Brocchini Universit Politecnica delle Marche, Italy m.brocchini@univpm.it
Mi Wang University of Leeds, U.K. m.wang@leeds.ac.uk
Qiuhua Liang University of Newcastle, U.K. FalconerRA@cardiff.ac.uk
Roger Falconer Cardiff University, U.K. qiuhua.liang@ncl.ac.uk
Shan Huang U.K. shanhuanghighlander@gmail.com
Tao Xing University of Idaho, U.S.A. xing@uidaho.edu
Valery V.Kadet University of Bath, U.K. J.Zang@bath.au.uk 
Weilin Xu (许唯临) Sichuan University, China xuwl@scu.edu.cn
Weizhen Lu Hongkong City University, H.K. China bcwzlu@cityu.edu.hk
Xingru Wu The University of Oklahoma, USA Xingru.Wu@ou.edu
Xiping Yu (余锡平) Tsinghua University, China yuxiping@tsinghua.edu.cn
Yingxiang Wu (吴应湘) Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, , China yxwu@imech.ac.cn
Zuxin Xu (徐祖信) Tongji University, China xuzx@sepb.gov.cn

ADVISORS

Chiang C. Mei Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. ccmei@mit.edu
Francis. Noblesse Shanghai Jiaotong University, U.S.A. noblfranc@gmail.com
J. H.-W. Lee Hong Kong University of Science and Technology, H.K., China jhwlee@ust.hk
P. A. Madsen Technical University of Denmark, Danmark prm@mek.dtu.dk
P. L.-F. Liu Cornel University, U.S.A. philiplfliu@gmail.com
Ronald W. Yeung University of California at Berkeley, U.S.A. rwyeung@berkeley.edu
Shitang Dong (董世汤) China Ship Scientific Research Centre, China stdong31@163.com
Theodore Y. Wu California Institute of Technology, U.S.A. tywu@caltech.edu
Yaosong Chen (陈耀松) Beijing University, China chenys@pku.edu.cn
Yucheng Li (李玉成) Dalian University of Technology, China Liyuch@dlut.edu.cn
Yousheng He (何友声) Shanghai Jiaotong University, China yshe@sjtu.edu.cn